logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 436 - Any  XXXII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 30 de setembre de 2016
Rectorat

12012. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 20 de setembre de 2016 per la qual es disposa que la professora Maria Juan Garau cessi com a secretària de l'Institut de Ciències de l'Educació.

Amb les funcions que em confereix l’article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat, vista la creació de l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE) mitjançant Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 6 de març de 2015 (BOIB núm. 33, de 7 de març), i atès el nomenament del director de l’institut indicat com a conseqüència del procés electoral iniciat per l’Acord executiu 11881/2016, de 14 de juny (FOU núm. 431, de 17 de juny), dispòs que el dia 1 d’octubre de 2016 entri en vigor el cessament de la professora Maria Juan Garau com a secretària de l’Institut de Ciències de l’Educació.

Així mateix es fa constar l’agraïment pels serveis prestats mentre ha exercit el càrrec en el qual cessa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 20 de setembre de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sr. vicerector d’Investigació i Postgrau i Sra. Gerent de la Universitat.