logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 436 - Any  XXXII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 30 de setembre de 2016
Consell de Govern

12004. ACORD NORMATIU del dia 20 de setembre de 2016 pel qual s'aprova la modificació de plantilla de Campus Extens illes.

A proposta del Consell de Direcció i amb l'informe previ dels departaments afectats, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d'avui, en virtut de les competències que li corresponen segons els articles 24.2.8 i 93 dels Estatuts de la Universitat, aprova la proposta de modificació de plantilla de Campus Extens illes de la UIB que es detalla a l'annex únic.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 20 de setembre de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet