logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 434 - Any  XXXI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 29 de juliol de 2016
Consell de Govern

11962. ACORD NORMATIU del dia 21 de juliol de 2016 pel qual s'aproven les normes reguladores de l'ús de dispositius electrònics a les aules de la Universitat de les Illes Balears.

La utilització de les TIC a l'aula és un recurs didàctic que permet l'accés a la informació i l'ús de coneixement pràctic. No obstant això, també pot presentar inconvenients per al desenvolupament normal del procés d’ensenyament i aprenentatge.

Amb l'objectiu de donar indicacions als docents i als alumnes sobre els dispositius electrònics, s’ha considerat adient d’elaborar una normativa en què es concretin unes pautes o instruccions a seguir i que permeti als uns i als altres de tenir clares les regles de joc en relació amb l'ús de tecnologia a l'aula.

Pel que hem exposat, amb la finalitat de facilitar la convivència entre els membres de la comunitat universitària –professorat i alumnat– i el desenvolupament normal de les activitats acadèmiques dins l’aula, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de les competències que li atribueix l’article 24.2.32 i 40 dels Estatuts d’aquesta universitat, ha acordat d’aprovar les normes reguladores de l’ús de dispositius electrònics a les aules de la Universitat de les Illes Balears en el sentit següent:

Article 1. Ús general

1. Com a regla general, no es permet usar, durant el temps que durin les classes (incloses les proves d’avaluació), dispositius electrònics (telèfons mòbils, ordinadors portàtils, tauletes, etc.), tret que estigui justificat de fer-ne ús per a l'activitat que es realitzi i ho autoritzi el professor o hi hagi un informe previ de l’Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials de la UIB.

2. Així mateix, els estudiants no poden fer fotografies ni enregistrar vídeos ni so durant les classes, tret que aquestes activitats es relacionin amb el quefer docent i siguin autoritzades pel professor.

Article 2. Aturada de dispositius electrònics

  1. Durant el desenvolupament de les classes, tots els mòbils o tauletes amb capacitat de telefonada han d'estar apagats.
  2. No s'entén per apagat el mode en silenci, perquè això permet determinades formes de comunicació que poden distreure els alumnes i dificultar la labor docent.
  3. En el supòsit que l'alumne esperi una telefonada important, ha de notificar aquesta circumstància al professor, el qual podrà donar permís o no per mantenir el mòbil encès. L'alumne decidirà si roman o no a l'aula, però la recepció d’una telefonada no serà mai motiu de justificació de faltes de classe.

Article 3. Realització d’enregistraments

  1. Es prohibeix a l’alumnat d’enregistrar les classes en qualsevol format, excepte quan s’obtingui el permís directe del professor, sempre que s’utilitzi el document que es facilitarà a aquest efecte.
  2. Es prohibeix al professorat d’enregistrar l’activitat de l’alumnat, excepte si es té el seu consentiment explícit.

Article 4. Realització de fotografies

  1. Els alumnes i els professors tenen prohibit de fer fotografies, tant als continguts projectats o escrits a la pissarra com als companys o professors.
  2. És potestat del professor de decidir si cedeix o no les seves presentacions a l’alumnat.

Article 5. Utilització de portàtils

El professor té la potestat d’autoritzar o no l’ús de portàtils en horari de classe, i en tot cas se n’ha de restringir la utilització exclusivament a l'ús acadèmic en relació amb la matèria específica que s’estigui impartint.

Article 6. Responsabilitats legals

Qualsevol forma d'imatge o enregistrament no autoritzat pot fer incórrer en responsabilitats legals i atemptar contra els drets d'autor o contra la pròpia imatge de l’alumne i el professor.

Article 7. Incompliment per part dels alumnes

En cas d'incompliment per part dels alumnes d'aquesta normativa, els professors poden optar per:

  1. Fer una amonestació verbal.
  2. Convidar a abandonar l'aula, la qual cosa implicarà que no es comptabilitzi l'assistència en aquella sessió concreta.
  3. El professor pot abandonar l’aula o, en cas extrem, sol·licitar al degà o director d’escola pertinent la incoació del tràmit perquè s’obri el corresponent procediment informatiu o disciplinari.

Article 8. Incompliment per part dels professors

En cas d’incompliment per part dels professors d'aquesta normativa, els alumnes poden presentar un escrit al Registre General adreçat al Secretari General amb una exposició dels fets.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Aplicació

Aquesta normativa és aplicable a tot el professorat de la UIB i als estudiants matriculats en qualsevol dels ensenyaments que ofereix la institució (títols oficials i títols propis).

Segona. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest acord apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Tercera. Interpretació i desenvolupament

Es faculta el Consell de Direcció per interpretar els dubtes que puguin sorgir de l’aplicació d’aquest acord normatiu, així com per prendre les mesures pertinents per desenvolupar-lo.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Palma, 21 de juliol de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet