logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 432 (extraordinari) - Any  XXXI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 08 de juliol de 2016
Rectorat

11913. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 4 de juliol de 2016 per la qual es determina que la professora M. del Carme Alorda Terrassa substitueixi interinament la secretària de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia.

Amb les funcions que em confereix l’article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i d’acord amb el que preveuen a l’article 53.2, es determina que la professora M. del Carme Alorda Terrassa substitueixi interinament la professora Margalida Miró Bonet com a secretària de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia mentre aquesta darrera no es reincorpori a la Universitat.

Els efectes d’aquesta designació són des del dia d’avui fins que es reincorpori la professora indicada.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 4 de juliol de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet

 

Sr. vicerector de Professorat, Sr. degà de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia i Sra. Gerent de la Universitat.