logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 432 (extraordinari) - Any  XXXI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 08 de juliol de 2016
Consell Social

11912. ACORD RATIFICATIU del dia 21 de juny de 2016 pel qual s'aprova la normativa de permanència dels estudiants a la Universitat de les Illes Balears.

D’acord amb el que preveuen els articles 21 i 22 dels Estatuts de la Universitat, el Consell Social, a la sessió del dia d'avui, fent ús de les competències que li atribueix l’article 46.3 de la LOU, ha acordat d'aprovar la normativa de permanència dels estudiants a la Universitat de les Illes Balears.

Article 1. Tipus de règim de permanència

 1. La UIB defineix un règim general de permanència, segons que l’estudiant ho sigui a temps complet o a temps parcial.
 2. Es consideraran estudiants a temps parcial els que ho hagin sol·licitat i obtingut en funció del procediment establert al Reglament acadèmic de la Universitat de les Illes Balears. Tots els altres estudiants es consideraran a temps complet.

Article 2. Règim de permanència per als estudis de grau

 1. En el cas de les titulacions de grau, els centres responsables de les titulacions fixaran per acord de la junta de centre, i amb el vistiplau del Consell de Direcció, el nombre mínim de crèdits que els estudiants a temps complet han de superar en cada estudi, el qual fluctuarà entre 12 i 30 crèdits el primer any i entre 36 i 72 crèdits els dos primers anys.
 2. Els estudiants a temps parcial han de superar en cada estudi en acabar el primer any acadèmic un mínim de 6 crèdits, i en acabar els dos primers anys acadèmics, un mínim de 24 crèdits.
 3. Tots els estudiants de titulacions de grau s’han de matricular almenys del nombre mínim de crèdits que fixi anualment el decret del Govern de les Illes Balears pel qual s’actualitzen els preus públics per serveis acadèmics en els ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears o, si escau, dels crèdits necessaris per assolir la permanència.
 4. Els estudiants de grau s’han de matricular de totes les assignatures de formació bàsica que els quedin pendents de cursos anteriors abans de poder-se matricular d'una assignatura d'un curs superior.
 5. Els estudiants de grau s’han de matricular de totes o totes menys una de les assignatures obligatòries d’un semestre dels cursos anteriors per poder-se matricular d’assignatures obligatòries del mateix semestre d’un curs superior.
  Als afectes d’aquesta normativa, una assignatura anual es computarà com una assignatura en cada semestre de la meitat dels crèdits totals, excepte quan el pla d’estudis hagi fixat un altre repartiment.
  Així mateix, les pràctiques externes curriculars que no estiguin definides com a assignatures optatives al pla d’estudis tindran la consideració d’assignatures obligatòries.
 6. Els estudiants de grau es poden matricular de les assignatures optatives d’un curs si estan en disposició de matricular-se de les assignatures obligatòries d’aquell curs o si el degà ho autoritza.

Article 3. Règim de permanència per als estudis de màster

 1. Els estudiants a temps complet de les titulacions de màster han d’aprovar, com a mínim, el 40 per cent dels crèdits (arrodonit per excés) de què s’han matriculat cada any acadèmic. Els estudiants a temps parcial que es matriculin per primera vegada en un estudi de màster han de superar com a mínim el 10 per cent dels crèdits de què s’hagin matriculat (arrodonit per excés).
 2. En el supòsit que els estudiants de màster només es matriculin d’una assignatura, no hauran de complir el que determina el punt anterior.

Article 4. Efectes de la no superació del nombre mínim de crèdits establerts

 1. En cas de no superar el nombre mínim de crèdits, l’alumne matriculat en un estudi de grau o màster sense limitació de places pot adreçar una sol·licitud al degà, director d’escola o director de la titulació, el qual dictaminarà d’acord amb les directrius fixades pel centre o òrgan responsable sobre permanència dels alumnes i, si escau, d’acord amb l’informe que li faci arribar el tutor de carrera de l’alumne. En estudis amb limitació de places, els alumnes que no superin el nombre mínim de crèdits poden adreçar-se al vicerector competent en matèria d’ordenació acadèmica, el qual, consultat prèviament el degà, director d’escola o director de la titulació i, si escau, el tutor de l’alumne, pot autoritzar-li un any més de permanència atenent situacions especials sobrevingudes i suficientment justificades.
 2. Si no obté permís de permanència, l’estudiant o bé només pot tornar-se a matricular dels mateixos estudis un cop transcorreguts dos anys acadèmics, o bé es pot matricular, segons pertoqui, en un altre estudi de grau o màster, per al qual tornaran a regir les mateixes normes dels apartats anteriors. S’entén que el dret de reiniciar un estudi al cap de dos anys d’haver-lo hagut d’abandonar es té un sol cop, per la qual cosa l’estudiant que hagi d’abandonar un estudi per segona vegada perd definitivament la possibilitat de matricular-se d’aquest estudi a la UIB.

Article 5. Nombre màxim de matrícules en estudis de grau i màster

 1. Els estudiants de la UIB disposen d’un màxim de quatre matrícules ordinàries per superar cada assignatura de la seva titulació. Durant l’any acadèmic al qual fa referència cada matrícula, l’estudiant ha de superar l’assignatura segons les condicions establertes a la guia docent i durant els períodes d’avaluació contínua, complementària o extraordinària. En cas que en acabar l’any acadèmic l’estudiant tingui la qualificació de «suspens» o «no presentat», s’ha de matricular de bell nou per poder superar l’assignatura.
 2. No es comptabilitzaran les matrícules de les quals s’hagi sol·licitat i concedit la pertinent anul·lació, d’acord amb les condicions establertes al Reglament acadèmic. El fet de tenir un «no presentat» en una assignatura no suposa l’anul·lació de la matrícula.
 3. L’estudiant que hagi cursat durant quatre anys acadèmics una assignatura i no l’hagi superada, pot sol·licitar, d’acord amb el procediment establert al Reglament acadèmic de la Universitat de les Illes Balears, una matrícula addicional al degà, director d’escola o director de la titulació per tornar-s’hi a matricular un any més.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta normativa apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació de normativa

Queda derogat l’Acord ratificatiu 10502/2012, de 19 de desembre, pel qual s’aprova la normativa de permanència dels estudiants a la Universitat de les Illes Balears.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

La present normativa de permanència entrarà en vigor l’any acadèmic 2016-17.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 21 de juny de 2016
La presidenta del Consell Social,
Francesca Mas

 

Magfc. Sr. Rector de la Universitat.