logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 430 - Any  XXXI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 20 de maig de 2016
Consell de Govern

11849. ACORD NORMATIU del dia 12 de maig de 2016 pel qual s'aprova i es fa públic el Reglament de l'Institut d'Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari de la UIB (IAC3).

L’Institut Universitari d’Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari de la UIB (IAC3) sorgeix de la necessitat d’unir i ordenar els esforços per impulsar la recerca de qualitat en el camp de la computació aplicada a les Illes Balears. L’IAC3 té com a objectiu fonamental estimular i facilitar l’ús de les tècniques de computació avançada per a l’estudi de sistemes d’equacions diferencials. Les aplicacions d’aquests sistemes són molt nombroses, tant en l’àmbit de la ciència pura (relativitat general, astrofísica, matemàtica aplicada) com en el del desenvolupament tecnològic (tractament massiu de dades, d’imatges, etc.) o fins i tot en biomedicina. En tots aquests àmbits, la feina compartida per obtenir codis numèrics d’ús comunitari és una bona pràctica que genera com a valor afegit les sinergies necessàries per a un resultat més eficaç.

Per tant, aquest institut neix amb la intenció de potenciar la interacció entre diversos grups d’investigació de la Universitat de les Illes Balears i altres organismes de recerca, per generar la massa crítica intel·lectual necessària i la col·laboració mútua que impulsin l’avenç científic i tecnològic en aquest camp.

A més, l’IAC3 també ha de contribuir a la formació permanent dels investigadors de les Illes Balears en aspectes relacionats amb la investigació en física i matemàtiques i els corresponents programes de postgrau, així com ha d’estimular la realització de tesis doctorals i la investigació d’excel·lència. En aquest sentit, cal destacar que l’IAC3 es fonamenta sobre una base sòlida i de qualitat, ja que es forma entorn de grups d’excel·lència, reconeguts com a tals pel Govern de les Illes Balears i la mateixa universitat.

Per tot el que s’ha dit anteriorment, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de la competència que li atribueix l’article 24.2.32 i 40 dels Estatuts de la Universitat i a proposta del Consell de Direcció, ha acordat d’aprovar i fer públic el Reglament de l’Institut d’Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari de la UIB (IAC3).

Article 1. Naturalesa

L’Institut d’Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari (IAC3) és un institut universitari de recerca propi de la Universitat de les Illes Balears creat en virtut de l’Acord 4023/2015, de 6 de març, del Consell de Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 7 de març).

Article 2. Règim jurídic

L’IAC3 es regeix per:

 1. Les normes estatutàries de la UIB i les disposicions de desenvolupament aplicables.
 2. La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, d’universitats, i les disposicions complementàries de desenvolupament, de caràcter estatal i autonòmic.
 3. Aquest reglament.

Article 3. Denominació

La denominació de l’institut universitari objecte d’aquest reglament és: Institut Universitari d’Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari de la UIB (IAC3). Aquesta denominació, amb l’acrònim (IAC3), ha de figurar en tots els documents, convenis, projectes i contractes d’investigació, publicacions, etc., promoguts per l’IAC3.

Article 4. Domicili

L’IAC3 té el domicili al campus de la UIB, carretera de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma. Això no obstant, les seves activitats es poden desenvolupar a les seus de l’IAC3 que estableixin la UIB i el Govern de les Illes Balears.

TÍTOL II. OBJECTIUS

Article 5. Finalitats

1. L’IAC3 es dedica a la investigació científica i tecnològica en l’àrea de la computació aplicada, i també desenvolupa activitats docents de segon i tercer cicle universitari i cursos de postgrau en aquest camp.

2. Per al compliment de les finalitats previstes, l’IAC3 desenvolupa les activitats següents:

 1. Impulsar i coordinar, dins l’àmbit propi de l’institut, la investigació científica en computació aplicada, en particular la que desenvolupen els grups d’investigació que l’integren.
 2. Promoure la captació de recursos públics i privats, a fi de diversificar les fonts de finançament.
 3. Difondre els avenços científics que siguin resultat de les activitats de l’IAC3, a fi que siguin útils a la comunitat científica i a la societat.
 4. Promoure la preparació i el desenvolupament de projectes i protocols dels grups d’investigació de l’IAC3 i donar-hi suport.
 5. Relacionar i coordinar la seva activitat en investigació amb la de centres i entitats homòlegs, nacionals i estrangers, i participar en projectes d’investigació i programes d’activitats conjunts.
 6. Assessorar tècnicament en el camp de la computació aplicada, de manera que s’aporti la valoració científica necessària, i suggerir les recomanacions oportunes a fi de millorar els resultats.
 7. Organitzar activitats docents de postgrau (màster, doctorat i ensenyaments propis) a la UIB, com també activitats docents de formació continuada relacionades amb la investigació en computació aplicada, i participar-hi. Els cursos que es facin a l’IAC3 amb aquest caràcter s’han d’ajustar a les normes vigents per a aquests a la UIB.
 8. Qualsevol altra activitat que tingui per objecte fonamental complir amb les finalitats fundacionals de l’IAC3, d’aquest reglament i dels Estatuts de la UIB, i també col·laborar en l’exercici de les seves competències amb els òrgans de caràcter general de la Universitat, els seus instituts, facultats, escoles i departaments.

TÍTOL III. ORGANITZACIÓ

Article 6. Òrgans de govern

1. Els òrgans de govern de l’IAC3 són:

 1. El Consell de l’Institut
 2. La Comissió de Direcció
 3. El director
 4. El subdirector
 5. El secretari

2. Corresponen al Consell de Govern de la UIB el control de les activitats de l’IAC3 i la revisió dels seus actes, així com l’adopció d’acords de rellevància especial, a proposta del Consell de l’Institut.

Article 7. Consell de l’Institut

1. És l’òrgan de participació dels membres de l’IAC3.

2. És presidit pel director de l’IAC3 i format pel conjunt dels membres de l’Institut.

3. Són funcions del Consell de l’Institut:

 1. Organitzar i desenvolupar els seus plans d’investigació, en relació amb l’objecte de l’IAC3.
 2. Confeccionar i aprovar la memòria anual d’activitats.
 3. Confeccionar i aprovar, en primera instància, els pressuposts anuals de l’IAC3.
 4. Aprovar, en primera instància, la liquidació anual del pressupost.
 5. Confeccionar i aprovar el Reglament de règim intern.
 6. Proposar els nomenaments del director, del subdirector i del secretari o gerent.
 7. Proposar les adscripcions d’investigadors a l’IAC3 i el seu cessament.
 8. Acordar el reconeixement de la condició d’investigador no permanent (visitant o en formació) de l’IAC3 i el seu cessament.
 9. Acordar la constitució i modificació de les línies de investigació.
 10. Qualsevol altra que indiquin els Estatuts de la UIB o un altre reglament universitari.

4. El Consell de l’Institut s’ha de reunir, almenys, trimestralment i de forma extraordinària sempre que el convoqui el director de l’Institut o sempre que ho demanin la meitat més un dels seus membres.

5. Els acords del Consell de l’Institut s’adopten per majoria dels presents convocats degudament, i les situacions d’empat es resolen amb el vot de qualitat del director.

Article 8. Comissió de Direcció

1. La Comissió de Direcció de l’IAC3 és l'òrgan d'enllaç entre el director i el Consell de l’Institut en els períodes que transcorren entre cada sessió del Consell de l’Institut. Igualment, és l’òrgan d’assessorament del director de l’IAC3.

2. La Comissió de Direcció de l’IAC3 té les funcions que li delega expressament el Consell de l’Institut. L’ha de designar el director, que la presideix, entre els membres del Consell de l’Institut, i s'hi integren el subdirector i el secretari. En qualsevol cas, hi ha d’haver representades totes i cadascuna de les línies d’investigació de l’IAC3.

3. Són funcions de la Comissió de Direcció:

 1. Actuar per delegació del Consell de l’Institut en totes les tasques que li siguin encomanades, en particular, totes les que siguin necessàries per a un millor funcionament del dia a dia de l’IAC3.
 2. Realitzar qualsevol altra tasca o funció que li sigui encomanada pels òrgans de govern de l’IAC3 o de la UIB.

Article 9. Director, subdirector i secretari

1. El director, el subdirector i el secretari de l’IAC3 els nomena el Rector, a proposta del Consell de l’Institut, segons el procediment establert als Estatuts de la UIB. La durada dels seus mandats és la que preveuen els Estatuts de la UIB.

2. La figura del secretari pot ser substituïda per la del gerent (personal d’administració), que pot assumir les funcions del secretari. En cas de vacant, absència, malaltia, recusació o abstenció del secretari, el substituirà la persona que, a aquest efecte, designi el director.

3. Les funcions del director són:

 1. Dirigir i coordinar les tasques de l’IAC3 i representar-lo.
 2. Vetllar per l’excel·lència de la investigació que realitza l’Institut.
 3. Controlar l’aplicació de la normativa vigent.
 4. Qualsevol altra que indiquin els Estatuts de la UIB o un altre reglament universitari.

4. Les funcions del subdirector són:

 1. Assistir el director en les seves funcions i coordinar i dirigir les activitats que li assigni el director.
 2. Substituir el director en cas de vacant, absència, malaltia, recusació o abstenció d’aquest.
 3. Qualsevol altra que indiquin els Estatuts de la UIB o un altre reglament universitari.

5. Les funcions del secretari són:

 1. Col·laborar en les tasques de direcció de l’IAC3, juntament amb el director i el subdirector.
 2. Actuar de fedatari de les actes i els acords dels òrgans de l’Institut.
 3. Custodiar els llibres d’actes i expedir certificat dels acords i de tots els actes o fets que constin als documents oficials de l’IAC3.
 4. Confeccionar, amb l’ajuda del personal d’administració i serveis adscrit a l’IAC3, tots els escrits de caràcter administratiu o econòmic que li encarregui el director.
 5. Qualsevol altra que indiquin els Estatuts de la UIB o un altre reglament universitari.

Article 10. Línies d’investigació

 1. L’IAC3 s’organitza funcionalment en línies d’investigació, que són les unitats bàsiques d’estructuració de l’IAC3.
 2. La vinculació formal de cada investigador a una línia en concret és compatible amb la configuració d’equips operatius de recerca per projectes concrets, sota la direcció d’un cap de projecte, independentment de l’adscripció de cada membre de l’equip.
 3. Cada línia d’investigació ha d’identificar un investigador que en sigui responsable, el qual la representarà a la Comissió de Direcció.

TÍTOL IV. PERSONAL

Article 11. Personal de l’IAC3

L’IAC3 és format per:

 1. Investigadors. Són professionals de la UIB que tenen una dedicació total o parcial a la investigació, integrats en alguna de les línies d’investigació reconegudes per l’IAC3. També, si escau, hi pot haver investigadors específics d’altres institucions, adscrits en virtut del conveni corresponent.
 2. Investigadors en formació. Es tracta de becaris i personal contractat adscrit a l’IAC3 per desenvolupar projectes d’investigació específics.
 3. Investigadors visitants. Són investigadors de centres de recerca nacionals o estrangers, sabàtics, etc., que desenvolupen estades breus i clarament limitades en el temps a l’IAC3.
 4. Personal de suport, tant científic com d’administració i serveis. Adscrit a l’IAC3 o contractat per complir aquestes funcions.

TÍTOL V. RECURSOS, PRESSUPOSTS I GESTIÓ ECONÒMICA

Article 12. Recursos

Són recursos econòmics de l’IAC3:

 1. Els productes o rendes dels seus béns o valors.
 2. Les subvencions que li siguin atorgades.
 3. Els ingressos obtinguts del desenvolupament dels seus programes i activitats.
 4. d) Els ingressos obtinguts de les seves activitats d’assessorament i l’emissió d’informes tècnics.
 5. Els altres ingressos extraordinaris que pugui rebre.
 6. Les donacions o aportacions que rebi.
 7. Qualsevol altre recurs que pugui rebre.

Article 13. Inventari

L’IAC3 ha d’elaborar i mantenir actualitzat un inventari amb el següent:

 1. La llista actualitzada del personal de l’Institut.
 2. Equipament (equips científics, dotació informàtica, espai disponible, etc.).
 3. Producció científica de l’Institut (publicacions científiques, llibres, patents, sol·licituds de projectes, tesis doctorals, dictàmens, software produït, etc.).

Article 14. Pressupost

 1. El pressupost de l’IAC3 ha de ser únic i equilibrat i comprendre la totalitat de les despeses i els ingressos de l’institut.
 2. L’estructura del pressupost i el seu sistema s’han d’ajustar a la Llei general pressupostària, a les disposicions complementàries i a la normativa universitària i autonòmica.
 3. A efectes de revisió i rendició de comptes, la liquidació del pressupost s’ha de presentar anualment, degudament documentada, als òrgans competents de la UIB.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Estructura

Les línies d’investigació en què s’estructura inicialment l’Institut són:

 1. Astrofísica
 2. Relativitat i cosmologia
 3. Tractament i anàlisi matemàtica d’imatges
 4. Sistemes dinàmics
 5. Aplicacions computacionals

Segona. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta normativa apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

Aquest acord executiu entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 12 de maig de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet