logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 427 - Any  XXXI - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 19 de febrer de 2016
Rectorat

11751. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 9 de febrer de 2016 per la qual s'atorga una llicència per estudis al professor Javier Rey-Maquieira Palmer.

D'acord amb l'article 107.2 dels Estatuts d'aquesta universitat, amb el que preveu l'article 8 del Reial decret 898/1985, de 30 d'abril, i amb l'informe del Departament d'Economia Aplicada, s'atorga una llicència per estudis al professor Javier Rey-Maquieira Palmer pel període comprès entre el 20 de febrer i el 20 de març de 2016.

Les retribucions que percebrà el professor esmentat seran el 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l'article 1 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).

El professor Javier Rey-Maquieira Palmer gaudirà de la llicència a la Universitat de Chiang Mai (Tailàndia).

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 9 de febrer de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet

 

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, Sra. directora del Departament d'Economia Aplicada i Sra. Gerent de la Universitat.