logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 427 - Any  XXXI - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 19 de febrer de 2016
Rectorat

11750. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 9 de febrer de 2016 per la qual s'atorga una llicència per estudis amb efectes retroactius al professor Josep Juan Vidal.

D'acord amb l'article 107.2 dels Estatuts d'aquesta universitat, amb el que preveu l'article 8 del Reial decret 898/1985, de 30 d'abril, i amb l'informe del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, s'atorga una llicència per estudis amb efectes retroactius al professor Josep Juan Vidal pel període comprès entre l'1 de febrer i el 30 d'abril de 2016.

Les retribucions que percebrà el professor esmentat seran el 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l'article 1 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).

El professor Josep Juan Vidal gaudirà de la llicència a la Universitat de Barcelona.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 9 de febrer de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet

 

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, Sr. director del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts i Sra. Gerent de la Universitat.