logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 427 - Any  XXXI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de febrer de 2016
Rectorat

11738. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 4 de febrer de 2016 per la qual es disposa que la professora Immaculada Sureda Garcia cessi com a coordinadora d'Educació Social en línia.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat, dispòs que avui entri en vigor el cessament de la professora Immaculada Sureda Garcia com a coordinadora d’Educació Social en línia.

Així mateix es fa constar l’agraïment pels serveis prestats mentre ha exercit el càrrec en el qual cessa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 4 de febrer de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet

 

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, Sr. degà de la Facultat d’Educació i Sra. Gerent de la Universitat.