logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 427 - Any  XXXI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de febrer de 2016
Rectorat

11736. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 4 de febrer de 2016 per la qual es nomenen els vicedegans de la Facultat d'Educació.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat, havent-se complert el que preveuen a l'article 52.1 i d’acord amb el que estableixen l’Acord executiu 8975/2009, de 17 de febrer, pel qual es desenvolupa l’Acord normatiu 8880/2008, que determina el nombre de vicedegans i subdirectors d’escola de la Universitat de les Illes Balears, i l’Acord executiu 10773/2013, de 24 de setembre, pel qual es modifica el nombre de vicedegans de la Facultat d’Educació, nomèn els professors que s’indiquen tot seguit com a vicedegans i caps d’estudis de la Facultat d’Educació, amb efectes des de la data de la presa de possessió:

Nom

Estudis

Sr. Jaume Cantallops Ramon

Educació Infantil

Sr. Josep Vidal Conti

Educació Primària

Sra. Maria Antònia Gomila Grau

Educació Social

Sr. Joan Jordi Muntaner Guasp

Pedagogia

Sra. Aina Calvo Sastre

Sra. Noemy Berbel Gómez

Sra. M. Rosa Rosselló Ramon

En cas de vacant, absència, malaltia, abstenció o recusació del degà (article 52.4 dels Estatuts), l’ha de substituir el senyor Josep Vidal Conti.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin

Palma, 4 de febrer de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet

 

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, Sr. degà de la Facultat d’Educació i Sra. Gerent de la Universitat.