logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 427 - Any  XXXI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de febrer de 2016
Rectorat

11733. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 3 de febrer de 2016 per la qual es nomena coordinadora dels estudis de Dret a les seus universitàries de Menorca i d'Eivissa i Formentera la professora Aina Maria Salom Parets.

Amb les funcions que em confereix l'article 30.1.g) dels Estatuts de la Universitat i amb l’acord previ del Consell de Direcció del dia d’avui, nomèn coordinadora dels estudis de Dret (grau de Dret) a les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera la professora Aina Maria Salom Parets, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 3 de febrer de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet

 

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, Sr. degà de la Facultat de Dret i Sra. Gerent de la Universitat.