logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 427 - Any  XXXI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de febrer de 2016
Rectorat

11732. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 3 de febrer de 2016 per la qual es disposa que la professora Aina Maria Salom Parets cessi com a coordinadora dels estudis de Dret a les seus universitàries de Menorca i d'Eivissa i Formentera.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat, dispòs que la professora Aina Maria Salom Parets cessi com a coordinadora dels estudis de Dret a les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera, la qual continua en funcions fins al nomenament i presa de possessió del nou coordinador.

Així mateix es fa constar l’agraïment pels serveis prestats mentre ha exercit el càrrec en el qual cessa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 3 de febrer de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, Sr. degà de la Facultat de Dret i Sra. Gerent de la Universitat.