logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 420 - Any  XXXI - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 16 d'octubre de 2015
Rectorat

11541. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 29 de setembre de 2015 per la qual s'atorga una llicència per estudis a la professora M. Antònia Carbonero Gamundí.

D'acord amb l'article 107.2 dels Estatuts d'aquesta universitat, amb el que preveu l'article 8 del Reial decret 898/1985, de 30 d'abril, i amb l'informe del Departament de Filosofia i Treball Social, s'atorga una llicència per estudis a la professora M. Antònia Carbonero Gamundí pel període comprès entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre de 2015.

Les retribucions que percebrà la professora esmentada seran el 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l'article 1 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).

La professora M. Antònia Carbonero Gamundí gaudirà de la llicència a la Universitat de Nova York (EUA).

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 29 de setembre de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, Sr. director del Departament de Filosofia i Treball Social i Sra. Gerent de la Universitat.