logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 419 - Any  XXXI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 25 de setembre de 2015
Rectorat

11514. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 8 de setembre de 2015 per la qual es declara la suspensió de contracte per mutu acord de les parts amb la senyora Concepció Zaforteza Lallemand.

Amb les funcions que em confereix l’article 38 dels Estatuts d’aquesta universitat, d’acord amb l’article 45.1, apartat a), del Reial decret 1/1995, de 24 de març, i a petició de la interessada, declar la suspensió de contracte per mutu acord de les parts amb la senyora Concepció Zaforteza Lallemand, professora contractada doctora del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia, pel període comprès entre el 14 de setembre de 2015 i el 13 de setembre de 2016.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 8 de setembre de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, Sr. director del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia i Sra. Gerent de la Universitat.