logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 419 - Any  XXXI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 25 de setembre de 2015
Rectorat

11515. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 10 de setembre de 2015 per la qual es nomenen els membres del Comitè de Seguretat i Salut.

Tenint en compte les previsions de la Resolució del Rectorat 11321/2015, de 23 de març, per la qual es modifica la Resolució del Rectorat 11229/2015, de 13 de gener, i es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció, arran de les eleccions sindicals del passat 19 de març i un cop designats els representants dels treballadors com a delegats de prevenció, es nomenen els representants de l’Administració i dels empleats públics membres del Comitè de Seguretat i Salut. Tot seguit s’indica com queda aquesta representació.

Membres del Comitè de Seguretat i Salut representants de l’Administració

 • El vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, doctor Antoni Aguiló Pons (president).
 • La Gerent, senyora Antònia Fullana Puigserver.
 • La directora del Servei de Prevenció, doctora M. Carme Ramis Palmer.
 • La cap del Servei de Recursos Humans, senyora Margalida Torrens Sastre.
 • La cap del Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructura i Unitat Tècnica, senyora M. Pilar Maldonado Sangüesa.
 • La doctora Francesca Garcias Gomila.

Membres del Comitè de Seguretat i Salut representants dels empleats públics

Comissió de representants del personal d’administració i serveis

 • Senyor Francesc Amengual Tous
 • Senyora Francesca Clar Calafat
 • Senyora Francisca Mulet Abrines

Junta del personal docent i investigador

 • Doctor Guillem Xavier Pons Buades
 • Doctor Alexandre Miquel Novajra

Comitè d’Empresa del personal docent i investigador

 • Doctora Iosune Salinas Bueno

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 10 de setembre de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet