logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 419 - Any  XXXI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 25 de setembre de 2015
Consell de Govern

11505. ACORD NORMATIU del dia 18 de setembre de 2015 pel qual es canvia el nom de Departament de Ciències de la Terra pel de Departament de Geografia.

El Consell de Govern del dia 23 de juliol de 2015 va fer una transferència d’àrees de coneixement del Departament de Ciències de la Terra al Departament de Biologia, tal com estableix la Resolució del Rectorat 11453/2015, de 23 de juliol (FOU núm. 418, de 31 de juliol).

En conseqüència, a proposta del Consell de Direcció del dia 15 de setembre de 2015, d’acord amb el que preveuen els articles 24.2.12 («Són competències del Consell de Govern: [ ...] 12. Aprovar la creació, modificació, supressió i denominació dels departaments, d’acord amb aquests Estatuts i amb la legislació vigent») i 59 («La creació, modificació, denominació i supressió dels departaments i, si escau, de les seccions departamentals correspon al Consell de Govern, a proposta del Consell de Direcció, oïts els departaments que puguin resultar afectats [ ...] ») dels Estatuts de la Universitat i atesa la transferència del Departament de Ciències de la Terra al Departament de Biologia de les àrees de coneixement de Cristal·lografia i Mineralogia, Estratigrafia, Geodinàmica Externa, Geodinàmica Interna, Paleontologia, Petrologia i Geoquímica i Prospecció i Investigació Minera (realitzada per l’Acord normatiu 11453/2015), el Consell de Govern, a la sessió del dia d’avui, ha acordat de canviar el nom de Departament de Ciències de la Terra pel de Departament de Geografia.

Qualsevol referència al Departament de Ciències de la Terra serà interpretada com a referència al Departament de Geografia.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 18 de setembre de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet