logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 418 - Any  XXX - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 31 de juliol de 2015
Rectorat

11479. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 7 de juliol de 2015 per la qual es declara el reingrés al servei actiu del senyor Antonio L. Alcover Casasnovas.

Aquest Rectorat ha vist el cessament del senyor Antonio L. Alcover Casasnovas com a director general d’Universitats i Recerca de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 98, de 3 de juliol), i la sol·licitud de l’interessat de reingrés al servei actiu.

Atès que ja no hi ha la circumstància que justificava la situació de serveis especials, i de conformitat amb el que disposen l'article 56.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, l'article 9.1 del Reial decret 365/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament de situacions administratives dels funcionaris civils de l'Administració general de l'Estat, i l'article 5 del Reial decret 898/1985, de 30 d'abril, sobre règim del professorat universitari, declar el reingrés al servei actiu del senyor Antonio L. Alcover Casasnovas al cos de professors titulars d’escola universitària de la Universitat de les Illes Balears, de l'àrea de coneixement d’Economia Aplicada, del Departament d’Economia Aplicada, amb efectes econòmics i administratius retroactius des del dia 3 de juliol de 2015.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 7 de juliol de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, Sra. directora del Departament d’Economia Aplicada i Sra. Gerent de la Universitat.