logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 418 - Any  XXX - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 31 de juliol de 2015
Rectorat

11480. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 7 de juliol de 2015 per la qual es declara el reingrés a la Universitat de les Illes Balears del senyor Antoni Costa Costa.

Aquest Rectorat ha vist el cessament del senyor Antoni Costa Costa com a director general de Pressuposts i Finançament de la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 98, de 3 de juliol), i la sol·licitud de l’interessat de reingrés a la Universitat de les Illes Balears.

Atès que ja no hi ha la circumstància que justificava la situació de suspensió de contracte, article 45.1, apartat f), del Reial decret 1/1995, i de conformitat amb el que disposa l’article 48.1 del mateix reial decret, amb les funcions que em confereix l’article 30 dels Estatuts de la UIB, declar el reingrés a la Universitat de les Illes Balears del senyor Antoni Costa Costa, professor col·laborador del Departament d’Economia Aplicada, amb efectes econòmics i administratius retroactius des del dia 3 de juliol de 2015.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 7 de juliol de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, Sra. directora del Departament d’Economia Aplicada i Sra. Gerent de la Universitat.