logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 418 - Any  XXX - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 31 de juliol de 2015
Consell de Direcció

11458. ACORD EXECUTIU del dia 28 de juliol de 2015 pel qual es fa pública la creació de l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE) com a institut universitari de recerca de la Universitat de les Illes Balears.

La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU), modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, al primer apartat de l’article 10 estableix que els instituts universitaris de recerca són centres dedicats a la recerca científica i tècnica o a la creació artística. Poden organitzar i desenvolupar programes i estudis de doctorat i de postgrau segons els procediments que prevegin els Estatuts, i proporcionar assessorament tècnic en l’àmbit de les seves competències. L’article 66 dels Estatuts d’aquesta universitat desenvolupa el precepte esmentat.

De conformitat amb les previsions del tercer apartat de l’article 10 de la LOU i seguint les disposicions establertes a l’article 8.2 de la mateixa llei, la creació i la supressió dels instituts universitaris de recerca les acorda la comunitat autònoma, o bé per iniciativa pròpia, amb l’acord del Consell de Govern de la Universitat, o bé per iniciativa de la Universitat mitjançant proposta del Consell de Govern, en ambdós casos amb l’informe favorable previ del Consell Social de la Universitat.

Per tant, de conformitat amb les previsions dels articles 8.2 i 10 de la LOU –en la redacció de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril– i 66 dels Estatuts universitaris, el Consell de Govern de la Universitat, a la sessió ordinària del dia 19 de setembre de 2014, va aprovar la proposta de creació de l’Institut de Recerca i Innovació en Educació (IRIE) com a institut universitari de recerca de la UIB i va acordar de trametre aquesta proposta al Consell Social de la Universitat.

Per la seva banda el Consell Social de la UIB, a la sessió ordinària del dia 18 de desembre de 2014, va acordar de ratificar l’informe favorable de la Comissió Permanent per a la creació de l’IRIE.

Així mateix, el Consell de Govern de la UIB va aprovar el canvi de denominació de l’IRIE, que passa a ser Institut de Recerca i Innovació Educativa.

Finalment, el Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, a la sessió del dia 6 de març de 2015, va crear l’Institut de Recerca i Innovació en Educació (IRIE) com a institut universitari de recerca de la Universitat de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 7 de març), i el Consell de Govern de 24 de juliol de 2015 va entendre referit l’esmentat acord de creació a l’Institut de Recerca i Innovació Educativa, atès el canvi de denominació d’aquest organisme aprovat pel Consell de Govern de la UIB (BOIB núm. 113, de 25 de juliol).

Per tot això, i en vista de tot el que s’ha indicat, el Consell de Direcció de la Universitat, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de les competències que li atribueix l’article 27.1.a) i h) dels Estatuts, ha acordat de fer pública la creació de l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE) com a institut universitari de recerca de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 28 de juliol de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet