logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 418 - Any  XXX - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 31 de juliol de 2015
Consell de Direcció

11455. ACORD EXECUTIU del dia 7 de juliol de 2015 pel qual es convoquen places d'alumnes col·laboradors per a l’any acadèmic 2015-16.

El Consell de Direcció del dia d’avui, fent ús de les atribucions que li confereixen els articles 27.1.h) dels Estatuts de la Universitat i l’Acord normatiu 10713/2013, de 24 de juliol, pel qual s’aprova la normativa sobre els alumnes col·laboradors de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 387, de 31 de juliol), ha acordat de convocar places d’alumnes col·laboradors per a l’any acadèmic 2015-16, en els termes següents:

Article 1

La convocatòria de places d’alumnes col·laboradors (alumnes col·laboradors en investigació, lligats al personal docent i investigador de les facultats i escoles –tipus A–, alumnes col·laboradors en investigació i pràctiques, lligats a serveis –tipus B–, i alumnes col·laboradors en els projectes d’innovació i millora de la qualitat docent –tipus C) per a l’any acadèmic 2015-16 es regirà pel que estableix l’Acord normatiu 10713/2013, de 24 de juliol, pel qual s’aprova la normativa sobre els alumnes col·laboradors de la Universitat de les Illes Balears.

Article 2

Les disponibilitats pressupostàries per afrontar la convocatòria d’alumnes col·laboradors del tipus A, del tipus B i del tipus C per a l’any acadèmic 2015-16 són d’un màxim de 52.300 euros, amb càrrec al concepte 487 del capítol 4 dels pressuposts: corresponen 25.000 euros al tipus A, 25.800 euros al tipus B i 1.500 al tipus C.

Article 3

D’acord amb les previsions de l’Acord normatiu 10713/2013, de 24 de juliol, la quantitat assignada a cada crèdit dels alumnes col·laboradors del tipus B és de 60 euros.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 7 de juliol de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet