FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XXX
Núm. 411
Divendres, 20 de febrer de 2015
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
NOMENAMENTS I SITUACIONS
Rectorat

11291. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 17 de febrer de 2015 per la qual es nomena subdirector del Centre d’Estudis de Postgrau el professor José Igor Prieto Arranz.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i d'acord amb les previsions dels articles 3.b) i 5 de l'Acord normatiu 9387/2010, de 16 de març, pel qual es modifica el Centre d’Estudis de Postgrau de la Universitat de les Illes Balears, nomèn subdirector d’aquest centre el professor José Igor Prieto Arranz, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 17 de febrer de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet

Sr. vicerector d’Investigació i Postgrau, Sr. director del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica i Sra. Gerent de la Universitat.

 
Acord anterior
 Acord següent