FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XXX
Núm. 411
Divendres, 20 de febrer de 2015
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
SUMARI
I. DISPOSICIONS GENERALS
11249. Consell de Govern. Modificació de plantilla dels departaments de la UIB
11250. Consell de Direcció. Modificació de l’Acord executiu 8920/2009, de 13 de gener, pel qual es crea la Comissió de Qualitat de la Universitat de les Illes Balears
11251. Rectorat. Publicació de la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 22 de juliol de 2014
11252. Rectorat. Publicació de la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 4 de novembre de 2014
11253. Rectorat. Publicació de la relació d’acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 17 de desembre de 2014
11254. Rectorat. Publicació de la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 17 de desembre de 2014
11255. Rectorat. Publicació de la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 12 de febrer de 2015
 
II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS
11256. Rectorat. Destinació en comissió de serveis per ocupar un lloc de treball vacant a la plantilla d’aquesta universitat adscrit a l’Oficina Web, plaça codi 5207
11257. Rectorat. Nomenament del director de l’Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno, adscrita a la Universitat de les Illes Balears
11258. Rectorat. Cessament de directora de l’Oficina de Suport a la Recerca
11259. Rectorat. Cessament del secretari de l’Escola de Doctorat
11260. Rectorat. Cessament del secretari del Centre d’Estudis de Postgrau
11261. Rectorat. Nomenament del director de l’Oficina de Suport a la Recerca
11262. Rectorat. Pròrroga de la comissió de serveis de diversos funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla d’aquesta universitat
11263. Rectorat. Publicació dels representants dels claustrals del grup A) (professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat) a la Mesa del Claustre
11264. Rectorat. Publicació dels representants dels claustrals del grup B) (resta de personal docent i investigador) a la Mesa del Claustre
11265. Rectorat. Publicació dels representants dels claustrals del grup C) (estudiants) a la Mesa del Claustre
11266. Rectorat. Publicació dels representants dels claustrals del grup A) (professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat) al Consell de Govern
11267. Rectorat. Publicació dels representants dels claustrals del grup B) (resta de personal docent i investigador) al Consell de Govern
11268. Rectorat. Publicació dels representants dels claustrals del grup C) (estudiants) al Consell de Govern
11269. Rectorat. Substitució d’un membre del Consell de Govern
11270. Rectorat. Publicació de la relació d’integrants del Consell de Govern, de conformitat amb les previsions de l’article 25.1 dels Estatuts, i designació de les persones que poden assistir a aquest òrgan amb veu i sense vot
11271. Rectorat. Nomenament de la responsable de seguretat
11272. Rectorat. Publicació de la composició de la Comissió de Qualitat de la Universitat de les Illes Balears
11273. Rectorat. Publicació de l’elecció de dos membres de la Comissió Econòmica
11274. Rectorat. Publicació de l’elecció de dos membres de la Comissió Electoral
11275. Rectorat. Publicació de la relació dels representants dels estudiants a la Comissió Acadèmica
11276. Rectorat. Nomenament de membre del Consell Social de la Universitat
11277. Rectorat. Nomenament de col·laborador honorífic del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
11278. Rectorat. Nomenament de professor emèrit d’aquesta universitat
11279. Rectorat. Nomenament de professor emèrit d’aquesta universitat
11280. Rectorat. Nomenament de professora emèrita pròpia d’aquesta universitat
11281. Rectorat. Nomenament de professor emèrit propi d’aquesta universitat
11282. Rectorat. Nomenament de professor emèrit propi d’aquesta universitat
11283. Rectorat. Nomenament de professor emèrit propi d’aquesta universitat
11284. Rectorat. Nomenament de professora emèrita pròpia d’aquesta universitat
11285. Rectorat. Substitució interina del secretari de la Facultat de Dret
11286. Rectorat. Cessament de vicedegana de la Facultat de Filosofia i Lletres
11287. Rectorat. Cessament del secretari de la Facultat de Filosofia i Lletres
11288. Rectorat. Nomenament de vicedegà de la Facultat de Filosofia i Lletres
11289. Rectorat. Cessament del secretari del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
11290. Rectorat. Nomenament del secretari de l’Escola de Doctorat
11291. Rectorat. Nomenament del subdirector del Centre d’Estudis de Postgrau
11292. Rectorat. Nomenament del secretari del Centre d’Estudis de Postgrau
 
III. ALTRES DISPOSICIONS
11293. Rectorat. Atorgament d’una llicència per estudis
11294. Rectorat. Atorgament d’una llicència per estudis
11295. Rectorat. Atorgament d’una llicència per estudis