logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 405 - Any  XXX - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 17 d'octubre de 2014
Consell de Govern

11124. ACORD NORMATIU del dia 19 de setembre de 2014 pel qual es modifica l'Acord normatiu 10336/2012, de 8 de juny, pel qual s'aprova la normativa de gestió de pràctiques externes dels estudiants de la UIB en empreses, entitats o institucions.

L’Acord normatiu 10336/2012, de 8 de juny, pel qual s'aprova la normativa de gestió de pràctiques externes dels estudiants de la UIB en empreses, entitats o institucions (FOU núm. 367, de 6 de juliol), com indica a la part expositiva, va obeir en una part important a l’aprovació, en el seu moment, del Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.

Ara bé, la Sentència del Tribunal Suprem de 21 de maig de 2013 (publicada al BOE núm. 154, de 28 de juny) va resoldre el següent: «Estimam el recurs contenciós administratiu número 171/2012 interposat per la representació processal de la Confederació Sindical de Comissions Obreres i declaram nul de ple dret el Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris, i disposam la retroacció d’actuacions perquè el text definitiu del dit reial decret sigui remès al Consell d’Estat perquè la Comissió Permanent de l’Alt Òrgan Consultiu del Govern es pronunciï sobre la disposició addicional primera del reial decret esmentat. No condemnam a costes cap de les parts.»

Per tant, atesa la resolució judicial esmentada, la UIB va haver d’adoptar les mesures necessàries en relació amb l'abast i el significat de la Sentència, i, en conseqüència, va aprovar l’Acord normatiu 10715/2013, de 24 de juliol, pel qual s’aproven els criteris d'aplicació de l’Acord normatiu 10336/2012, de 8 de juny, pel qual s'aprova la normativa de gestió de pràctiques externes dels estudiants de la UIB en empreses, entitats o institucions (FOU núm. 387, de 31 de juliol).

Ara bé, la recent aprovació del Reial decret 592/2014, d’11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris (BOE núm. 184, de 30 de juliol), incideix en l’àmbit normatiu establert fins ara a la nostra universitat. Cal dir, però, que el contingut de la norma ara vigent és pràcticament idèntic al de la precedent anul·lada, ja que, sens perjudici d’algunes addicions i matisos (articles 2.5, 5.1.a) in fine, 7.2.d), 11.2.e), 12.1.a), 16.2 i 18.2 i la disposició derogatòria única), la novetat més important és la supressió de la disposició addicional primera, relativa a l’exclusió de l’àmbit d’aplicació de la seguretat social.

Tot això sens perjudici del que estableix el Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència, i, concretament, les previsions de la disposició addicional vint-i-cinquena, que estableix la bonificació en la cotització a la Seguretat Social per les pràctiques curriculars externes dels estudiants universitaris i de formació professional.

Com a conseqüència del que s’ha dit i fent ús de les competències que li atribueixen els articles 24.1, 24.2.32 i 40 dels Estatuts de la Universitat, el Consell de Govern, a la sessió del dia d'avui i a proposta del Consell de Direcció, ha aprovat la modificació de l'Acord normatiu 10336/2012 en els termes següents:

Article 1. Adaptació normativa

 1. Les referències al Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris realitzades a l’Acord normatiu 10336/2012, de 8 de juny –articles 2, 7, 9.3 i 14–, s’han d’entendre realitzades al Reial decret 592/2014, d’11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.
 2. Els continguts substantius de l’Acord normatiu 10336/2012, de 8 de juny, s’han d’ajustar a les previsions del Reial decret 592/2014, d’11 de juliol.

Article 2. Publicació

Es disposa la publicació com a annex de l’articulat íntegre resultant de la modificació de l’Acord normatiu 10336/2012.

Disposició Addicional

Única. Desenvolupament

Es faculta el Consell de Direcció perquè desenvolupi, si escau, els criteris d’aplicació objecte d’aquest acord o altres aspectes complementaris.

Disposició derogatòria

Única. Derogació normativa

Queda derogat expressament l’Acord normatiu 10715/2013, de 24 de juliol, pel qual s’aproven els criteris d’aplicació de l’Acord normatiu 10336/2012, de 8 de juny, pel qual s’aprova la normativa de gestió de pràctiques externes dels estudiants de la UIB en empreses, entitats o institucions (FOU núm. 387, de 31 de juliol), en tot el que s'oposi al que disposa el present acord normatiu.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Títol I. Definició, àmbit d'aplicació i règim jurídic

Article 1. Definició i modalitats

 1. Les pràctiques externes són una activitat de naturalesa formativa realitzada pels estudiants de la universitat i supervisada per la UIB. L'objectiu és permetre a l'alumnat aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica i afavorir l'adquisició de competències que el preparin per a l'exercici d'activitats professionals i facilitin la seva ocupabilitat.
 2. Les pràctiques es poden realitzar en empreses, entitats i institucions, inclosa la mateixa UIB, en l’àmbit nacional i internacional, segons la modalitat prevista.
 3. Atès el caràcter formatiu de les pràctiques, no se’n derivaran, en cap cas, obligacions pròpies d'un contracte laboral, atès que tenen una naturalesa estrictament formativa.
 4. Les pràctiques externes es poden classificar en dues modalitats:
  1. Pràctiques curriculars. Són les pràctiques que tenen l'origen en els diversos plans dels estudis oficials de la UIB.
  2. Pràctiques extracurriculars. Són les que els estudiants realitzen amb caràcter voluntari durant el seu període de formació i que, tot i que no estan incloses en els seus plans d’estudis, poden ser objecte de reconeixement per part de les comissions de reconeixement i transferència de crèdits, tal com determina l’article 30 d’aquesta normativa. En tot cas, i d’acord amb la legislació vigent, aquestes pràctiques poden tenir la corresponent menció al suplement europeu al títol o en qualsevol altre document que escaigui.

Article 2. Àmbit i règim jurídic

El marc legal de les pràctiques externes és el Reial decret 592/2014, d’11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris sobre pràctiques externes, així com les disposicions contingudes en aquesta normativa.

Títol II. Requisits, obligacions i drets en els programes de pràctiques externes

Capítol I. Requisits

Article 3. Requisits dels estudiants

 1. Poden realitzar pràctiques externes els estudiants amb matrícula vigent en qualsevol ensenyament impartit per la UIB o pels seus centres adscrits.
 2. Per a la realització d’un determinat programa de pràctiques externes, curriculars o extracurriculars, els estudiants han d’estar matriculats a la titulació a la qual estiguin vinculades les seves competències bàsiques, genèriques o específiques.
 3. Per participar en els programes de pràctiques curriculars l’estudiant ha d’estar matriculat a l’assignatura corresponent i complir amb tots els requisits especificats al pla d’estudis.
 4. Per participar en el programa de pràctiques extracurriculars (ja sigui de grau, màster oficial o de títol propi) cal que l’estudiant hagi superat el 50% dels crèdits necessaris per obtenir la titulació corresponent. En cas que el títol només tingui la durada d’un any acadèmic, les condicions de participació seran les que estipuli el seu pla d’estudis.
 5. Per a la realització de les pràctiques, tant curriculars com extracurriculars, els estudiants no podran mantenir cap relació contractual amb l’empresa, institució o entitat pública en la qual realitzaran les pràctiques, ni amb la mateixa UIB, llevat que la normativa interna del centre responsable dels estudis fixi les condicions específiques per les quals aquesta norma no sigui aplicable i la Comissió Acadèmica de la UIB hi doni el vistiplau corresponent.

Article 4. Estudiants visitants i d’intercanvi

Els estudiants de qualsevol nacionalitat que facin estudis a la UIB a l'empara de qualsevol programa internacional o d’intercanvi tenen el mateix tractament que el que estableix aquesta normativa per als estudiants de la UIB, llevat que la normativa o el conveni que reguli el programa disposi una altra cosa.

Capítol II. Obligacions

Secció 1a. Obligacions dels estudiants en pràctiques

Article 5. Obligacions dels estudiants amb les entitats col·laboradores

Durant la realització de les pràctiques acadèmiques externes els estudiants estaran sotmesos a les obligacions següents:

 1. Complir amb la normativa interna relativa a pràctiques externes establerta per cada centre i aprovada per la Comissió Acadèmica de la UIB.
 2. Conèixer i complir el projecte formatiu de les pràctiques seguint les indicacions del tutor assignat per l’entitat col·laboradora sota la supervisió del tutor acadèmic de la UIB.
 3. Mantenir contacte amb el tutor acadèmic de la UIB, comunicar-li qualsevol incidència que s’hagi produït i lliurar-li la memòria final i, si escau, qualsevol altre document o informe que li sigui requerit durant el procés de realització de les pràctiques.
 4. Incorporar-se a l'entitat per a la qual hagin estat seleccionats en la data indicada i complir l’horari previst respectant les seves normes de funcionament, de seguretat i de prevenció de riscs laborals.
 5. Desenvolupar el projecte formatiu i complir amb diligència les activitats acordades amb l’entitat col·laboradora conforme amb les línies que s’hagin establert.
 6. Mantenir la confidencialitat sobre la informació i els documents als quals puguin accedir en el desenvolupament de la pràctica i, si escau, signar la clàusula de confidencialitat annexa al conveni de cooperació educativa.

Article 6. Obligacions dels estudiants amb la UIB

Durant la realització de les pràctiques acadèmiques externes els estudiants estaran sotmesos a les obligacions següents:

 1. Iniciar les pràctiques tal com s’indica:
  1. En el cas de pràctiques curriculars, els estudiants han de respectar i complir la normativa interna de cada centre, la qual determinarà el procediment per a l’adjudicació de les places i els tutors, els terminis i qualsevol altre aspecte necessari per a la planificació i la realització de les pràctiques.
  2. En el cas de pràctiques extracurriculars, els estudiants han de respectar les condicions que estableixen conjuntament els centres responsables i el DOIP. Els mateixos centres i el DOIP informaran sobre aquestes condicions i en faran la divulgació pertinent.
 2. Desenvolupar les pràctiques en la forma que s’expressa tot seguit:
  1. Els estudiants han de comunicar al seu tutor acadèmic, a través d’un escrit raonat, qualsevol incidència greu que afecti el desenvolupament de les pràctiques, i especialment aquestes tres: l'absència o falta de compromís del tutor de l’entitat col·laboradora, la manca d’adequació entre el pla formatiu i les pràctiques que estigui realitzant i la inadequació de les condicions a l’entitat col·laboradora per dur a terme les pràctiques.
  2. Els estudiants han d'assistir a totes les reunions i tutories que determini el seu centre o, si escau, el DOIP, i aportar tota la documentació que els sigui requerida en cada cas.
 3. Finalitzar les pràctiques i obtenir-ne l’avaluació així com es determina a continuació:
  1. Quant a les pràctiques curriculars, les condicions de finalització són les que es determinin a través de l’assignatura del pla d’estudis a la qual estiguin vinculades. Igualment, la guia docent d’aquesta assignatura determinarà el procediment d’avaluació, en què, en tot cas, serà un requisit que l’estudiant lliuri una memòria final. Aquesta memòria final, com a mínim, ha d’incorporar els apartats següents:
   • Dades personals de l’estudiant.
   • Dades de l’entitat o del lloc on ha realitzat les pràctiques.
   • Descripció concreta i detallada de les tasques, dels treballs desenvolupats i de l’entitat o del lloc on ha estat assignat.
   • Valoració de les tasques desenvolupades amb els coneixements i competències adquirits en relació amb els seus estudis universitaris.
   • Relació dels problemes que s’hagin produït i del procediment seguit per resoldre’ls.
   • Identificació de les aportacions que, en matèria d’aprenentatge, han suposat les pràctiques.
   • Avaluació de les pràctiques i suggeriments de millora.
  2. Pel que fa a les pràctiques extracurriculars, els centres i el DOIP en fixaran les condicions de finalització. Quant a l’avaluació, la normativa interna de cada centre en fixarà els criteris tant si es tracta de pràctiques que siguin susceptibles de reconeixement com a pràctiques curriculars com si no. En el cas de pràctiques susceptibles de reconeixement, les condicions d’avaluació han de ser idèntiques a les que s’aplicarien a les pràctiques curriculars, inclosa la memòria final a què s’ha fet esment a l’apartat anterior. En tots els casos, a més de la documentació que li sigui requerida pel centre, l’estudiant també haurà de presentar la documentació que li sol·liciti el DOIP.
Secció 2a. Obligacions de les entitats col·laboradores i dels seus tutors

Article 7. Convenis de cooperació educativa amb les entitats col·laboradores

 1. L'empresa o institució que sol·liciti ser entitat col·laboradora de la UIB per a la realització de pràctiques curriculars o extracurriculars dels seus estudiants ha d'estar legalment constituïda i registrada.
 2. A més, per a la realització de les pràctiques externes, la UIB i, si escau, el DOIP o qualsevol altra entitat gestora, subscriuran convenis de cooperació educativa amb les entitats col·laboradores, d’acord amb la normativa estatal, autonòmica i pròpia vigent. Aquests convenis establiran el marc regulador de les relacions entre l’estudiant, l’entitat col·laboradora i la UIB (i, si escau, el DOIP o l’entitat gestora), tal com estipula l’article 7.2 del Reial decret 592/2014, d’11 de juliol, però, com a mínim, en les seves estipulacions o annexos han d’incorporar:
  1. El projecte formatiu objecte de la pràctica a realitzar per l’estudiant.
  2. El règim de permisos a què tingui dret d’acord amb la normativa vigent.
  3. Les condicions de rescissió anticipada de la pràctica en cas d’incompliment dels seus termes.
  4. Si escau, el règim de subscripció i pagament d’assegurances, tant d’accidents com de responsabilitat civil.
  5. Si escau, l’existència d’una borsa o ajuda d’estudis per a l’estudiant i la manera com serà satisfeta.
  6. La protecció de les seves dades.
  7. La regulació dels conflictes que puguin sorgir durant el desenvolupament del conveni.
  8. Els termes del reconeixement de la UIB de la tasca realitzada pels tutors de l’entitat col·laboradora.

Article 8. Obligacions generals de les entitats col·laboradores

 1. Durant el desenvolupament de la pràctica, les entitats col·laboradores han de:
  1. Complir les condicions contingudes a la normativa i el conveni regulador de les pràctiques.
  2. Comunicar als centres responsables o al DOIP totes les incidències que es produeixin durant el desenvolupament de les pràctiques.
  3. Complir amb les normes vigents en tot el que faci referència a prevenció de riscs laborals, i facilitar a l'estudiant idèntics mitjans de protecció que els requerits a qualsevol altre treballador de l'entitat.
  4. Designar i comunicar a la UIB un tutor de pràctiques específic, que ha de ser un professional de la plantilla de l’entitat col·laboradora relacionat amb les funcions que exercirà l’estudiant. Aquest tutor assignarà a l’estudiant les funcions a realitzar d’acord amb el pla formatiu i li facilitarà tot el que sigui necessari per al correcte desenvolupament de la pràctica.
  5. Complir la programació de les activitats formatives prèviament acordades amb el centre responsable.
  6. Facilitar a l'estudiant l'assistència als exàmens, proves d'avaluació i altres activitats obligatòries de les assignatures en les quals estigui matriculat, sense haver de recuperar la jornada.
  7. Abonar a l'estudiant en pràctiques, en cas de desplaçament ocasionat per tasques derivades de les pràctiques, les dietes que, amb caràcter general, aboni als seus empleats i abonar les ajudes corresponents pel que fa a les pràctiques extracurriculars d’acord amb el que s’especifiqui al DOIP.
 2. Les pràctiques no suposen cap tipus de vinculació o relació laboral, estatutària o contractual, per tant, no es poden utilitzar per cobrir o reforçar cap lloc de treball professional.

Article 9. Obligacions dels tutors de les entitats col·laboradores

 1. Les obligacions generals del tutor de l’entitat col·laboradora són les següents:
  1. En cas que l’assignació de les pràctiques requereixi un procés de selecció dels estudiants en què participi l’entitat col·laboradora, presentar per escrit el resultat final al centre responsable o, si escau, al DOIP.
  2. En els supòsits en què un o diversos estudiants renunciïn a les pràctiques, comunicar la data de la renúncia. A petició de l’entitat col·laboradora, la UIB pot cobrir les vacants produïdes mitjançant suplents o avaluant altres candidats d'acord amb els criteris de selecció establerts.
  3. Comunicar les inassistències continuades dels estudiants quan aquestes no estiguin justificades per malaltia o assistència a exàmens o altres obligacions acadèmiques.
  4. Comunicar si és intenció de l’entitat col·laboradora oferir a l'estudiant un contracte laboral un cop acabat el període de pràctiques. En el supòsit que s’ofereixi una contractació laboral abans de la finalització de les pràctiques, l'entitat ha de comunicar amb anterioritat a la signatura del contracte la data d’acabament d’aquestes pràctiques.
 2. Totes les comunicacions esmentades anteriorment s’han de fer arribar al centre responsable o al DOIP; a més, també s’hi hauran de fer arribar totes les altres informacions que oportunament se sol·licitin per tal de dur a terme el correcte seguiment de les pràctiques. Així mateix, s’ha de facilitar als tutors acadèmics l’accés a l’entitat col·laboradora, perquè també puguin desenvolupar la seva tasca de seguiment.
 3. Les obligacions d’avaluació del tutor de l’entitat col·laboradora són totes les que recull l’article 13 del Reial decret 592/2014, d’11 de juliol, i, concretament, el tutor de l’entitat col·laboradora ha de realitzar i remetre al tutor acadèmic de la UIB un informe final, a la conclusió de les pràctiques, que ha de recollir el nombre d’hores fetes per l’estudiant, i a més, d’acord amb les condicions del pla formatiu, ha de valorar de l’estudiant:
  1. La capacitat tècnica.
  2. La capacitat d’aprenentatge.
  3. L’administració de treballs.
  4. Les habilitats de comunicació oral i escrita.
  5. El sentit de la responsabilitat.
  6. La facilitat d’adaptació.
  7. La creativitat i iniciativa
  8. La implicació personal.
  9. La motivació.
  10. La receptivitat de les crítiques.
  11. La puntualitat.
  12. Les relacions amb el seu entorn laboral.
  13. La capacitat de treball en equip.
  14. Qualsevol altre aspecte que consideri oportú.

Article 10. Altres obligacions de les entitats col·laboradores en el cas de les pràctiques extracurriculars

 1. En cas que s’estipuli que les pràctiques implicaran per a l’estudiant un ajut econòmic, l'entitat col·laboradora l’abonarà d’acord amb el procediment que estableixin els centres i el DOIP.
 2. El DOIP percebrà per la gestió de les pràctiques de cada estudiant una quota única, que estarà degudament actualitzada a la web de la FUEIB.
Secció 3a. Obligacions de la UIB, dels centres i dels tutors acadèmics

Article 11. Obligacions de la UIB amb els estudiants en pràctiques

Durant la realització de les pràctiques acadèmiques externes la UIB assumirà les obligacions següents amb els estudiants en pràctiques:

 1. Gestionar les assegurances de tots els estudiants matriculats a la UIB, tal com determina l’article 19.
 2. Expedir els certificats corresponents als estudiants, a les entitats col·laboradores, als tutors de les entitats col·laboradores i als tutors acadèmics segons les condicions estipulades a la legislació, a les normes i als convenis vigents.

Article 12. Obligacions dels centres responsables de les titulacions

Durant la realització de les pràctiques acadèmiques externes els centres responsables de les titulacions assumiran les obligacions següents:

 1. Elaborar una normativa pròpia de pràctiques externes que desenvolupi els aspectes que s’assenyalen a la present normativa.
 2. Elaborar un projecte formatiu per a cada pràctica acadèmica externa que fixi els objectius educatius i les activitats a desenvolupar. Els objectius s’establiran considerant les competències bàsiques, genèriques i específiques que ha d’adquirir l’estudiant. Així mateix, els continguts de les pràctiques es definiran de forma que assegurin la relació directa de les competències a adquirir amb els estudis cursats.
 3. Establir un procediment objectiu d’assignació de les places de pràctiques externes, tant en el cas de les curriculars com de les extracurriculars, i comunicar a cada estudiant el seu lloc de pràctiques i les condicions que se’n derivin.
 4. Assignar un tutor acadèmic a cada estudiant. En el cas de les pràctiques curriculars, aquests tutors seran designats preferentment d’entre tot el professorat implicat en la docència de l’ensenyament i, si escau, amb l’ajut dels departaments implicats. En el cas de les pràctiques extracurriculars, els tutors acadèmics seran professors que preferentment imparteixin docència a la branca de coneixement de l’ensenyament cursat. El tutor acadèmic no pot ser alhora tutor extern del mateix estudiant.

Article 13. Obligacions dels tutors acadèmics

Durant la realització de les pràctiques acadèmiques externes els tutors acadèmics tenen les obligacions següents:

 1. Vetllar pel normal desenvolupament del projecte formatiu, garantida la compatibilitat d’horaris de realització de les pràctiques amb les obligacions acadèmiques i representatives de l’estudiant.
 2. Fer un seguiment efectiu de les pràctiques i coordinar-se amb el tutor de l’entitat col·laboradora.
 3. Autoritzar les modificacions que puguin produir-se en el projecte formatiu.
 4. Dur a terme l’avaluació de les pràctiques de cada estudiant tutelat d’acord amb les normes de la UIB i la normativa pròpia del seu centre.
 5. Guardar confidencialitat en relació amb qualsevol informació de la qual tinguin coneixement com a conseqüència de la seva activitat com a tutors.
 6. Informar el coordinador de pràctiques externes del seu centre de qualsevol incidència sorgida.
 7. Supervisar, i si escau sol·licitar, l’adequada disposició dels recursos de suport necessaris per assegurar que els estudiants amb discapacitat realitzin les pràctiques en igualtat de condicions.

Capítol III. Drets dels estudiants en pràctiques, dels tutors acadèmics i dels tutors de l’entitat col·laboradora

Article 14. Drets dels estudiants

Els drets dels estudiants estan recollits a l’article 9.1 del Reial decret 592/2014, d’11 de juliol. De manera específica, l’estudiant té el dret de:

 1. Disposar d'una assegurança que abasti totes les cobertures mínimes establertes per la llei.
 2. Disposar d’un tutor acadèmic de la UIB i d’un tutor de pràctiques de l’entitat col·laboradora en les condicions especificades en aquesta normativa.
 3. Obtenir una avaluació de les seves pràctiques d’acord amb els criteris de la UIB i del seu centre.
 4. Obtenir un informe per part de l’entitat col·laboradora on ha realitzat les pràctiques, amb menció expressa de l’activitat desenvolupada, la durada i, si escau, el seu rendiment. En el cas de les pràctiques extracurriculars en titulacions oficials de la UIB que no estiguin reconegudes específicament dins el seu pla d’estudis, que s’indiquin en el seu suplement europeu al títol.
 5. Percebre, si escau, l’aportació econòmica per part de l’entitat col·laboradora en concepte de borsa o ajuda a l’estudi.
 6. Ser titular, si escau, de la propietat intel·lectual i industrial en els termes establerts a la legislació reguladora de la matèria.
 7. Rebre, per part de l’entitat col·laboradora, informació de la normativa de seguretat i prevenció de riscos laborals.
 8. Complir amb la seva activitat acadèmica, formativa, de representació i de participació, comunicat prèviament amb antelació suficient a l’entitat col·laboradora.
 9. Conciliar, si escau, l’activitat de pràctiques amb qualsevol altra activitat o situació personal derivada d’una situació de discapacitat.

Article 15. Drets dels tutors acadèmics de la UIB

Són drets dels tutors acadèmics de la UIB:

 1. El reconeixement efectiu de la seva activitat acadèmica en els termes que estableixi la UIB, d'acord amb la seva normativa interna.
 2. Ser informats de la normativa que regula les pràctiques externes, així com del projecte formatiu i de les condicions sota les quals es desenvoluparà l’estada de l’estudiant a tutelar.
 3. Tenir accés a l'entitat per al compliment dels fins propis de la seva funció.

Article 16. Drets dels tutors de les entitats col·laboradores

Són drets dels tutors de les entitats col·laboradores:

 1. El reconeixement de la seva activitat col·laboradora, per part de la UIB, en els termes prevists al conveni de cooperació educativa.
 2. Ser informats de la normativa que regula les pràctiques externes, així com del projecte formatiu i de les condicions per desenvolupar-lo.
 3. Tenir accés a la UIB per obtenir informació i el suport necessari per al compliment dels fins propis de la seva funció.
 4. Aquelles altres consideracions específiques que la UIB i/o el conveni de col·laboració pugui establir.

Títol III. Característiques i procediment general dels programes de pràctiques externes

Capítol I. Característiques dels programes de pràctiques

Article 17. Començament i finalització

 1. Les pràctiques curriculars es cursaran en el moment en què estiguin previstes al pla d’estudis de la titulació.
 2. Les pràctiques extracurriculars es poden realitzar en qualsevol període de l’any acadèmic, sens perjudici del que la normativa pròpia de cada centre responsable estableixi per a la seva organització.
 3. La pràctica externa comença el mateix dia d'incorporació de l'estudiant a l’entitat col·laboradora. La finalització es produeix a la conclusió del període fixat per a la realització de les pràctiques, tot i que, per altra banda, qualsevol de les parts pot donar per finalitzades les pràctiques quan es doni alguna de les circumstàncies següents:
  1. Cessament de les activitats de qualsevol de les parts.
  2. Circumstàncies justificades que impedeixin el desenvolupament de les activitats programades.
  3. Mutu acord de les parts intervinents.
  4. Incompliment del conveni per qualsevol de les parts.
  5. Renúncia expressa de l’estudiant.

Article 18. Interrupció temporal de la pràctica

 1. En cada cas, i tant per a les pràctiques curriculars com per a les extracurriculars, el centre responsable pot preveure a través de la seva normativa pròpia la possibilitat d'interrupció de la pràctica per part dels estudiants o de l'entitat. En casos d’interrupció no prevista, la persona interessada o l’entitat implicada haurà de sol·licitar l’autorització corresponent a la UIB.
 2. Aquesta interrupció no és aplicable a les pràctiques d’una durada igual o inferior a 80 hores. En les de durada superior, el període màxim d'interrupció serà de dos mesos, i la reincorporació de l’estudiant suposarà una prolongació del període de pràctiques fins a completar l'establert inicialment, sempre que no s’hagi obtingut el títol.

Article 19. Cobertura d'assegurança

Tots els estudiants matriculats a la UIB, tant en estudis oficials com en títols propis, disposaran d’una assegurança per realitzar les pràctiques externes que abastarà les cobertures mínimes establertes per la llei tant pel que fa a danys propis com a responsabilitat civil, amb independència de les característiques pròpies de cada pràctica.

Article 20. Durada

 1. La durada de les pràctiques curriculars és la que estableixin cada pla d'estudis i el programa de l’assignatura corresponent.
 2. En les pràctiques extracurriculars la durada de les pràctiques és la que s’estableixi en cada oferta, i en tot cas no superarà mai el 50% de les hores de dedicació a la titulació assignades a l’estudiant.
 3. La durada global de les pràctiques no pot superar les 650 hores per curs acadèmic i ha de tenir un mínim de 80 hores, almenys en les titulacions oficials de la UIB. En els casos en què es facin menys de 80 hores de pràctiques en un curs acadèmic, l’entitat col·laboradora pot sol·licitar per escrit la pròrroga del conveni fins a arribar, si escau, al màxim permès d'hores. Un estudiant d’una titulació de més d’un any acadèmic pot realitzar pràctiques extracurriculars com a màxim durant tres anys acadèmics, amb un màxim de 1.300 hores de pràctiques en total i sempre d’acord amb el que es disposa al punt anterior.
 4. La durada total de les pràctiques es pot prorrogar a petició de l’entitat col·laboradora, amb l’autorització preceptiva del centre responsable, per un màxim de 300 hores quan deixi constància per escrit a la UIB de la seva intenció de formalitzar un contracte laboral amb l’estudiant a la finalització de les pràctiques.

Article 21. Horari

 1. L’horari que ha de fer l’estudiant en pràctiques s’especificarà en cada cas en particular i serà autoritzat pel centre responsable. En general, i llevat dels casos en què els plans d’estudis o els convenis de cooperació educativa per pràctiques extracurriculars prevegin la realització de pràctiques intensives, el nombre màxim d’hores diàries de pràctica que un estudiant pot fer en període lectiu són 5. En període no lectiu es pot incrementar fins a 7 hores diàries, tenint present que, en cas que hi hagi una borsa o un ajut a l’estudi, també s’haurà d’aplicar l’increment proporcional.
 2. En cas que l’entitat col·laboradora i l’estudiant estiguin d’acord a fer més hores diàries de pràctiques de les establertes abans, durant els períodes lectius, es podrà sol·licitar l’autorització corresponent al centre responsable, el qual vetllarà perquè no se superin en total les 25 hores setmanals.
 3. L'horari d'entrada i sortida es pot fixar de comú acord entre l'entitat col·laboradora i els estudiants en pràctiques. L'execució de les pràctiques no suposarà detriment en la dedicació acadèmica dels estudiants, entenent per aquesta el dret a l'assistència a exàmens i altres activitats obligatòries de les assignatures en què estigui matriculat. En el cas de les pràctiques curriculars, els centres establiran, si escau, el procediment corresponent per fixar els horaris en la seva normativa interna.
 4. En el cas de les pràctiques extracurriculars, no seran recuperables les faltes d'assistència derivades de malaltia comuna que estiguin degudament justificades i que no suposin en còmput global més de 15 dies naturals no consecutius o 5 de consecutius, així com aquelles derivades de l’assistència a exàmens o proves finals, i les corresponents cites d'orientació i seguiment de les pràctiques per part de la UIB.
 5. En les pràctiques extracurriculars, l'estudiant pot disposar de 5 hores no recuperables per al compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic o personal per cada 200 hores, sempre que la pràctica tingui una durada mínima de 3 mesos, la qual cosa haurà de comunicar i justificar amb antelació a l’entitat i, si escau, al DOIP.

Article 21 bis. Regles especials de durada i horari

 1. No obstant el que s’ha establert als dos articles anteriors, si es donen circumstàncies excepcionals, es pot fixar un règim especial de durada i horari diferent del previst amb caràcter general.
  En qualsevol cas, el règim especial que s’estableixi no pot superar les 950 hores de durada anual, així com les 8 hores diàries.
 2. Per poder fixar un règim especial hi ha d’haver la petició de l'entitat col·laboradora i l'autorització del centre responsable. En qualsevol cas, es pot establir mitjançant la formalització d'un conveni.
 3. El règim especial de durada i horari ha de garantir, en tot cas, la dedicació acadèmica de l'estudiant.

Capítol II. Procediment

Article 22. Oferta i difusió

 1. L’oferta, tant de pràctiques curriculars com especialment de les extracurriculars, serà degudament anunciada a través dels canals habituals d’informació institucionals i del centre responsable.
 2. En el cas de les pràctiques extracurriculars, l’estudiant rebrà la informació pertinent perquè es pugui adreçar al DOIP o a l’entitat gestora.
 3. La direcció de la titulació o el centre responsable establiran el procediment per mantenir informats els estudiants dels processos de selecció i adjudicació de places.

Article 23. Sol·licituds

 1. En el cas de les pràctiques curriculars, els estudiants poden sol·licitar la realització de les pràctiques externes en el termini establert pel centre entre les opcions disponibles, en funció dels convenis signats per la UIB i d’acord amb la normativa interna del centre.
 2. En el cas de les pràctiques extracurriculars, els estudiants que vulguin participar en el programa de pràctiques s’han d’inscriure al DOIP o a l’entitat gestora, els quals els informaran dels terminis i de tots els requisits necessaris.
 3. Els centres responsables dels ensenyaments seran els encarregats de captar les entitats col·laboradores, si escau, amb ajut del DOIP o de les entitats gestores de les pràctiques.
 4. Igualment, les empreses, institucions o organismes que vulguin per iniciativa pròpia formar part del programa de pràctiques externes extracurriculars podran presentar la seva oferta al DOIP o a l’entitat gestora pertinent amb la forma i el procediment que s’especifiqui.
 5. La inscripció, tant d'estudiants com d'empreses, implica l'acceptació del contingut de les normes que regeixen les pràctiques en empreses, institucions i organismes.

Article 24. Adjudicació

 1. Cada centre determinarà el procediment d'adjudicació de les pràctiques, d'acord amb criteris objectius prèviament determinats, i garantint sempre els principis de transparència, mèrit, publicitat i igualtat d'oportunitats, amb especial esment a fomentar l’accés a estudiants amb discapacitat, i en tot cas d'acord amb el que estableixi el programa de les pràctiques de cada titulació.
 2. En el cas de les pràctiques extracurriculars, el DOIP preseleccionarà els candidats en funció del perfil sol·licitat per l’entitat col·laboradora, que serà públic. En darrer extrem, els sol·licitants seran seleccionats per l'entitat col·laboradora, si escau a través d’una entrevista personal, i el resultat es comunicarà al DOIP per escrit.

Article 25. Acceptació

 1. Els estudiants que siguin seleccionats han d'acceptar per escrit la pràctica en el termini que els indiqui el DOIP. Transcorregut el termini sense que es produeixi l'acceptació, i sempre que no hi hagi una causa prou justificada, el DOIP considerarà que el candidat renuncia a la plaça, que s’oferirà automàticament al suplent mitjançant el mateix procediment.
 2. L'acceptació implica l'autorització perquè la UIB i l’entitat col·laboradora pertinent puguin utilitzar les dades personals no confidencials del beneficiari de les pràctiques per tal de realitzar seguiments, tant d'accés al mercat laboral com de la seva inserció en el dit mercat, respectant en tot cas totes les normatives estatals, autonòmiques o pròpies en protecció de dades personals.

Article 26. Resolució

Tots els certificats i els documents derivats de la realització de les pràctiques seran signats pel càrrec o la persona que correspongui segons el que s’indiqui al conveni de cooperació educativa signat o en qualsevol altre document anàleg.

Article 27. Revocació de les pràctiques

El centre responsable es reserva la facultat de revocar tant l’assignació del lloc de pràctiques dels estudiants com els convenis signats amb les entitats col·laboradores quan es constati un incompliment de les obligacions establertes en cada cas, que es reflecteixen a la present normativa o a la normativa interna de cada centre.

Article 28. Renúncia

 1. La renúncia a una pràctica s'ha de fer per escrit, justificant motivadament la causa de la renúncia.
 2. En cas que, sense causa justificada, l'estudiant rebutgi la pràctica o no s'hi incorpori en el termini previst, el fet tindrà les conseqüències acadèmiques que cada centre determini a la seva normativa interna i, en el cas de les pràctiques extracurriculars, les que també determini el DOIP.
 3. Els estudiants que renunciïn a la plaça abans de complir un mínim de 60 hores de pràctiques (llevat que la UIB constati que la renúncia està motivada per l'incompliment del que ha acordat l'entitat col·laboradora o per deficiències en el procés de formació desenvolupat en aquesta entitat) no tindran dret a percepció econòmica, però si la renúncia es produeix una vegada superat aquest límit, tindran dret a la part econòmica proporcional que els correspongui, en funció del nombre d'hores de pràctiques acreditades per l'entitat col·laboradora mitjançant el certificat corresponent.

Article 29. Garantia de la qualitat de les pràctiques

La UIB vetllarà pel correcte desenvolupament de les pràctiques i articularà els procediments que permetin avaluar-ne el nivell de qualitat i, si escau, avaluar els procediments de millora associats, a través del vicerectorat i dels serveis competents en la matèria.

Article 30. Reconeixement de les pràctiques extracurriculars

 1. La normativa interna de cada centre estipularà, si escau, el procediment de reconeixement de les pràctiques curriculars a través de les pràctiques extracurriculars, tenint present que, en tot cas, aquest reconeixement només es podrà dur a terme quan la durada, el pla formatiu i les condicions acadèmiques de les pràctiques extracurriculars siguin equiparables a les curriculars. La normativa interna dels centres ha de tenir el vistiplau de la Comissió Acadèmica de la UIB.
 2. La UIB i els centres responsables vetllaran perquè els documents acreditatius de les pràctiques externes facilitin la comunicació entre les empreses i institucions participants i que tinguin un format que afavoreixi la mobilitat internacional.

Disposició addicional

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest acord apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Disposició derogatòria

Única. Derogació normativa

Queden derogats els acords normatius 2765/1995, de 28 d’abril, pel qual s'aproven normes per a l'organització de les pràctiques dels estudis de Dret i de Mestre i l'assignació dels crèdits corresponents entre els distints departaments (FOU núm. 108, de 2 de juny), 6434/2003, de 5 de novembre, pel qual s’aproven els criteris per a la realització de pràctiques en empreses per a estudiants universitaris estrangers que fan cursos d’idiomes a la UIB (FOU núm. 228, de 12 de desembre), 6435/2003, de 5 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de pràctiques en entitats públiques i privades d’alumnes d’estudis de formació de postgrau de la UIB (FOU núm. 228, de 12 de desembre), i 8151/2007, de 25 de juliol, pel qual es modifica l’Acord normatiu 6434/2003, de 5 de novembre, pel qual s’aproven els criteris per a la realització de pràctiques en empreses per estudiants universitaris estrangers que fan cursos d’idiomes de la UIB (FOU núm. 286, de 26 d’octubre), en el que s’oposin a la present normativa.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

Aquest acord normatiu entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Palma, 19 de setembre de 2014
El Rector,
Llorenç Huguet