logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 405 - Any  XXX - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 17 d'octubre de 2014
Consell de Govern

11123. ACORD NORMATIU del dia 19 de setembre de 2014 pel qual s'aprova la normativa per a la concessió de crèdits de reconeixement acadèmic per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.

L’article 12.8 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, en la redacció que en fa el Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, reconeix als estudiants el dret d’obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació: almenys 6 crèdits del total del pla d’estudis cursat.

Davant la problemàtica que podia plantejar l’aplicació de les previsions establertes, es va considerar convenient de regular el procediment a seguir per concedir els crèdits reconeguts. En aquest sentit, la regulació concreta es va establir mitjançant l’Acord normatiu 9495/2010, de 22 de juliol, pel qual es va aprovar la normativa per a la concessió de crèdits de reconeixement acadèmic per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació (FOU núm. 335, de 29 de juliol).

Així mateix, cal indicar que la pràctica en l’aplicació de la normativa aprovada per l’Acord normatiu 9495/2010 esmentat fa necessari introduir algunes modificacions als apartats I (Participació en activitats universitàries culturals) i IV (Participació en activitats solidàries i de cooperació). D’aquesta manera, s’ha considerat convenient precisar i ampliar el contingut de participació en activitats universitàries i fer-hi cabre totes les activitats de caire mediambiental com a activitats que donen dret a l’expedició de certificats acreditatius i a l’atorgament de crèdits.

Finalment, cal dir que la normativa vigent sobre els alumnes col·laboradors, de conformitat amb les previsions de l’article 121.2 dels Estatuts de la Universitat, estableix que el Consell de Govern ha d’aprovar el desenvolupament de la figura dels alumnes col·laboradors i n’ha de fixar les compensacions i els reconeixements.

Com a conseqüència del que s’ha dit als paràgrafs anteriors i fent ús de les competències que li atribueixen els articles 24.1, 24.2.32 i 40 dels Estatuts d'aquesta universitat, el Consell de Govern, a la sessió del dia d'avui i a proposta del Consell de Direcció, ha aprovat la normativa per a la concessió de crèdits de reconeixement acadèmic per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació en els termes següents:

I. Participació en activitats universitàries culturals

Podran obtenir reconeixement de crèdits els estudiants que participin, per una banda, en activitats d’àmbit cultural, mediambiental, científic o d’internacionalització, per altra banda, en activitats de promoció dels estudis de la UIB, de la mateixa universitat o de valors relacionats amb la ciència, el coneixement, el medi ambient o la cultura que poden afavorir el progrés i el benestar de la societat i, finalment, els alumnes col·laboradors.

S’assignarà 1 crèdit europeu per cada 25 hores d’activitat, de les quals entre 15 i 20 hores hauran de ser d’activitat presencial acreditada, llevat que per les característiques de l’activitat estigui justificat que es pugui concedir el crèdit per menys hores, i així ho aprovi la Comissió Acadèmica.

Els estudiants poden obtenir, per aquesta via, com a màxim els crèdits europeus que determini la memòria del pla d’estudis del qual estiguin matriculats.

Les activitats les han de proposar una facultat, una escola, un departament, el centre responsable dels estudis o els vicerectorats competents, i sempre les ha d’aprovar la Comissió Acadèmica abans de realitzar-les.

  1. Reconeixement de crèdits per participació activa dels estudiants: els estudiants organitzen o duen a terme l’activitat (o hi col·laboren conjuntament amb algun responsable).
  2. Reconeixement de crèdits per participació en activitats de formació organitzades i/o definides expressament amb crèdits ECTS: en aquests casos les activitats s’han d’ajustar a les condicions següents:
    1. Les sol·licituds s’han de presentar d’acord amb el model establert, en el qual s’ha d’especificar, obligatòriament, el sistema d’avaluació de l’aprenentatge dels estudiants i el pes de cada element d’avaluació en la qualificació final. En cap cas no es pot considerar com a element d’avaluació la simple assistència.
    2. El vicerectorat amb competències d’ordenació acadèmica establirà els terminis en què s’han de presentar les sol·licituds i la Comissió Acadèmica prendrà la resolució pertinent.
    3. Les facultats i els centres responsables dels estudis poden excloure del reconeixement els alumnes matriculats a les seves titulacions si la temàtica o les competències que es treballen a l’activitat en qüestió suposen una repetició innecessària de les que es treballen a la titulació.

3. Reconeixement de crèdits per a alumnes col·laboradors: en aquest supòsit la regla aplicable serà d’1 crèdit europeu per cada 25 hores d’activitat desenvolupada.

II. Participació en activitats esportives

Els estudiants universitaris que representin la UIB en competicions esportives reconegudes com a jugadors, esportistes, àrbitres, jutges o entrenadors poden obtenir 1 crèdit europeu per competició, fins a un màxim de 2 crèdits per cada any acadèmic.

III. Participació en activitats de representació estudiantil

S’aplicarà la següent taula d’equivalències per any acadèmic o, si escau, s’atorgarà la part proporcional dels crèdits en funció dels mesos en què s’ha exercit la representativitat del total dels mesos que formen l’any acadèmic.

Càrrec Crèdits Expedició del certificat
President, secretari i tresorer del Consell d’Estudiants o vocal de la seva comissió permanent 3 Secretari del Consell d’Estudiants
Representant al Consell de Govern 2 Secretari General
Representant al plenari del Consell d’Estudiants 2 Secretari del Consell d’Estudiants
Representant al consell de departament, junta de centre o al Consell Social 2 Secretari del departament, secretari de la facultat o escola o secretari del Consell Social
Representant al Claustre 1 Secretari General
Representant a les comissions de reconeixement i transferència de crèdits, de qualitat, al consell d’estudis o d’altres derivats de l’adaptació a l’espai europeu d’ensenyament superior (delegat de curs, etc.) 1 Secretari de l’òrgan pertinent en cada cas
Representant a la Residència d’Estudiants de la UIB o a altres institucions amb participació directa de la UIB 1 Secretari o, si escau, responsable de la institució
Representants als consells assessors interns de les dues seus universitàries 1 Secretari del Consell Assessor

L’estudiant representant ha d’assistir, almenys, al 80 per cent de les sessions convocades.

Els certificats s’han d’adreçar a la Secció de Gestió Acadèmica o als serveis administratius que es determinin.

En cas que sorgeixi un càrrec de representació estudiantil no previst a la taula anterior, la Comissió Acadèmica decidirà el nombre de crèdits que tindrà assignats, així com la forma en què s’acreditaran.

IV. Participació en activitats solidàries i de cooperació

L’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat certificarà la participació i la Comissió Acadèmica atorgarà els crèdits en funció de la taula següent:

Activitat Crèdits
Participar en el programa Estades Solidàries en el marc de la convocatòria de voluntariat universitari en cooperació al desenvolupament organitzat per l’OCDS (durada: entre 1 i 2 mesos) 3 crèdits
Organitzar accions de sensibilització per a la comunitat universitària en el marc de la convocatòria d’ajuts per a accions d’educació al desenvolupament i sensibilització de l’OCDS 3 crèdits
Participar com a membre de l’equip en accions de sensibilització per a la comunitat universitària en el marc de la convocatòria d’ajuts per a accions d’educació al desenvolupament i sensibilització de l’OCDS 1 crèdit
Participar com a membre de l’equip en projectes de cooperació universitària al desenvolupament en el marc de la convocatòria de projectes de cooperació universitària al desenvolupament de l’OCDS 1 crèdit
Participar en el programa de voluntariat universitari de les Nacions Unides (durada: 6 mesos) 3 crèdits
Participar en el programa del Servei de voluntariat europeu (durada: entre 2 i 12 mesos) (1 crèdit fins a 3 mesos; 2 crèdits fins a 5 mesos i 3 crèdits a partir de 6 o més mesos)

En cas d’activitats no previstes a la taula anterior, l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat farà arribar la seva proposta a la Comissió Acadèmica abans del dia 1 d’octubre de cada any, i aquesta decidirà el que consideri pertinent.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest acord apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Segona. Desenvolupament

Es faculta el Consell de Direcció per interpretar i desenvolupar el present acord normatiu.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa

Queden derogats l’Acord normatiu 9495/2010, de 22 de juliol, pel qual s’aprova la normativa per a la concessió de crèdits de reconeixement acadèmic per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació (FOU núm. 335, de 29 de juliol), i els acords normatius 9616/2010, de 16 de novembre (FOU núm. 341, de 17 de desembre), i 10714/2013, de 24 de juliol (FOU núm. 387, de 31 de juliol), de modificació de l’Acord normatiu 9495/2010.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

Aquest acord normatiu entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Palma, 19 de setembre de 2014
El Rector,
Llorenç Huguet