FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XXX
Núm. 405
Divendres, 17 d'octubre de 2014
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
DISPOSICIONS GENERALS
Consell de Direcció
11125. ACORD EXECUTIU del dia 16 de setembre de 2014 pel qual es crea la Comissió de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat.
El Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d'avui, fent ús de la competència que li atribueix l'article 27.1.a) i h) dels Estatuts d’aquesta universitat, ha acordat de crear la Comissió de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat en els termes següents:

Article 1. Creació

Es crea la Comissió de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat com a òrgan encarregat de donar suport tècnic i institucional a l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) en el marc de la cooperació universitària al desenvolupament (CUD), de l’educació per al desenvolupament (EpD) i el voluntariat.

Article 2. Competències

Són competències de la Comissió de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat:

a) Assessorar en la política institucional de la UIB en l’àmbit de la cooperació i educació per al desenvolupament.
b) Debatre i consensuar els criteris i resoldre les convocatòries d’ajuts gestionades per l’OCDS del pressupost que la UIB dedica a cooperació universitària al desenvolupament i voluntariat.
c) Vetllar per la coherència i l’eficàcia dels programes i accions que realitza l’OCDS.
d) Fomentar la participació de la comunitat universitària, per escoltar i recollir els seus suggeriments en aquest àmbit.

Article 3. Composició

La composició de la Comissió de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat és la següent:

President: el vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable.

Vocals:

– Un representant de la Facultat de Ciències.
– Un representant de la Facultat de Dret.
– Un representant de la Facultat d’Economia i Empresa.
– Un representant de la Facultat d’Educació.
– Un representant de la Facultat de Filosofia i Lletres.
– Un representant de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia.
– Un representant de la Facultat de Psicologia.
– Un representant de la Facultat de Turisme.
– Un representant de l’Escola Politècnica Superior.
– Un representant de la Direcció de l'Estratègia de Comunicació i Promoció Institucional.
– Un representant del Servei de Gestió Acadèmica.
– Un representant del Servei de Relacions Internacionals.
– Un representant de l’Oficina d’Universitat Saludable i Sostenible.
– Un representant de l’Oficina per a la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes.
– Un representant de l’Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials.
– Dos representats del personal d’administració i serveis.
– Dos representants dels alumnes a proposta del Consell d’Estudiants: un representant dels estudis de grau i un representant del estudis de postgrau.

Secretària: la coordinadora de l’OCDS.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Denominacions

Totes les denominacions de persones, càrrecs i funcions d’aquest acord executiu que apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

Aquest acord executiu entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 16 de setembre de 2014
El Rector,
Llorenç Huguet

 
Acord anterior
  Acord següent

Acords que fan referència a aquest.