logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 401 - Any  XXIX - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 16 de maig de 2014
Consell de Govern

10988. ACORD NORMATIU del dia 9 de maig de 2014 pel qual s'aprova el programa d'ajuts per a la realització de congressos a la UIB.

Els canvis conjunturals i normatius esdevinguts des de l’any 2004, l’experiència acumulada al llarg d’aquest període de temps i, de manera especial, la situació econòmica actual fan necessari un replantejament de les diverses actuacions emmarcades dins el programa de foment de la recerca, que permeti un millor aprofitament dels recursos existents.

Per tot això, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d'avui, fent ús de la competència que li atribueix l'article 24.1 dels Estatuts d'aquesta universitat i a proposta del Consell de Direcció, ha aprovat el programa d'ajuts per a la realització de congressos a la UIB.

Article 1. Objecte

 1. L’objecte d’aquests ajuts és el cofinançament d’activitats de caràcter investigador com són: congressos, simposis, seminaris, jornades o altres activitats assimilables a aquestes, de caràcter presencial i organitzades per membres del PDI de la UIB o per investigadors dels instituts universitaris de recerca de la UIB dins l’àmbit territorial de les Illes Balears.
 2. En cap cas no poden ser objecte de finançament a través d’aquest programa activitats de caire docent o divulgatiu adreçades a alumnes de grau o màster o al públic en general. Tampoc no poden finançar-se les activitats formatives, transversals o específiques previstes dins els programes de doctorat de la UIB.

Article 2. Interessats

Poden demanar aquests ajuts tots els investigadors adscrits a departaments i instituts universitaris de recerca de la UIB. La convocatòria es mantindrà oberta al llarg de tot l’any, i les sol·licituds seran avaluades els mesos de març, juny i novembre de cada any.

Article 3. Sol·licituds

 1. Les sol·licituds s'han d'adreçar al vicerectorat amb competències en matèria d’investigació amb els impresos que es troben a la pàgina web de l’Oficina de Suport a la Recerca (OSR). A la sol·licitud s'hi ha d'adjuntar un resum de l'activitat, en què s'han d'especificar les dates, i una memòria econòmica, en la qual han de constar les despeses i els ingressos prevists, i també, si escau, tots els ajuts econòmics demanats tant pel que fa a entitats públiques com privades. L'incompliment de les previsions d'aquest apartat comportarà la denegació de l'ajut.
 2. Les sol·licituds s’han de registrar d’entrada al Registre General de la UIB, a les unitats de registre en funcionament als centres de la UIB o en la forma que estableix l’article 38.4) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú.
 3. Totes les sol·licituds seran avaluades per la comissió avaluadora de l’OSR.
 4. No es considerarà la sol·licitud de cap membre del PDI que no tingui el currículum actualitzat a l’aplicació de gestió de la recerca GREC.

Article 4. Import de l’ajut

 1. Es poden concedir fins a un màxim de 1.500 euros per activitats d'àmbit estatal i fins a un màxim de 3.000 euros per a jornades d'àmbit internacional. Aquestes quantitats es mantindran sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient.
 2. La presència de ponents convidats estrangers a les conferències convidades no justifica, per si mateixa, la internacionalitat de l’esdeveniment. El congrés s’entendrà d’àmbit internacional quan l’audiència i els ponents presentin aquest caràcter.
 3. En cap cas la quantitat que es concedeixi no pot superar el 30% del pressupost total de l'activitat. Al programa de l'activitat s'hi ha de fer constar la UIB com a patrocinadora.

Article 5. Memòria final

Una vegada acabada l'activitat, en el termini de dos mesos s'ha de trametre al vicerectorat amb competències en matèria d’investigació la memòria final corresponent.

Article 6. Superàvit

 1. En cas d'haver-hi superàvit, aquest s'ha de retornar al mateix vicerectorat.
 2. L'incompliment del que preveu l’apartat anterior pot comportar la denegació de sol·licituds posteriors.

Article 7. Activitats prioritàries

Es consideraran prioritàries les activitats indicades a l'article 1 per a les quals també s'hagin demanat subvencions a institucions privades i/o als programes locals, autonòmics, estatals i/o europeus.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta normativa apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa

Es deroga l’Acord normatiu 6561/2004, de 17 de febrer, pel qual s’aprova el programa d’ajuts per a la realització de congressos a la UIB (FOU núm. 233, de 19 de març).

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

El present reglament entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 9 de maig de 2014
El Rector,
Llorenç Huguet