logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 401 - Any  XXIX - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 16 de maig de 2014
Consell de Govern

10987. ACORD NORMATIU del dia 9 de maig de 2014 pel qual s'aprova el programa d'ajuts per a activitats relacionades amb convenis de la UIB.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de la competència que li atribueix l’article 24.2.32 i 40 dels Estatuts d’aquesta universitat i a proposta del Consell de Direcció, ha aprovat el programa d’ajuts per a activitats relacionades amb convenis de la UIB.

Article 1. Objectius del programa

La UIB, dins el marc de la seva política de relacions externes i d’internacionalització, fomenta la firma de convenis marc de col·laboració amb altres universitats o centres de recerca que recullen el mutu interès i promocionen la col·laboració entre ells. Aquests convenis solen tenir com a objectiu general establir accions d’intercanvi i cooperació en el camp de la docència i la investigació. Per tal de dotar de continguts aquests acords i impulsar la realització d’accions de col·laboració, la UIB convoca ajuts per motivar les visites de professors i de personal d’administració i serveis de la UIB a altres universitats o centres de recerca i l’acollida de professors i de personal d’administració i serveis d’altres universitats o centres de recerca a la UIB. Aquest programa, per tant, té com a objecte subvencionar activitats que es realitzin en el marc de convenis subscrits per la UIB, així com activitats preparatòries de nous convenis. Dins aquest marc general, es marquen com a objectius prioritaris els següents:

 • Primeres visites per conèixer la institució d’acollida i enfortir les futures línies de col·laboració.
 • Trobades de treball per a l’establiment de titulacions conjuntes i dobles titulacions de grau i postgrau.
 • Trobades de treball per a la sol·licitud de projectes conjunts de col·laboració dins el marc de convocatòries públiques (ERASMUS , etc.).
 • Visites per potenciar la participació en xarxes d’universitats per a finalitats específiques.
 • Visites preparatòries de nous convenis amb institucions en les quals es palesi un convençut interès en la col·laboració i l’establiment de línies concretes d’actuació.

Article 2. Modalitats del programa

Aquest programa preveu dues modalitats d’ajuts, segons els destinataris:

Modalitat A: Ajuts per a visites de professors i personal d’administració i serveis de la UIB a altres universitats, institucions o entitats externes a la UIB amb les quals es té subscrit conveni marc o es realitzen activitats preparatòries per subscriure’n un.

Modalitat B: Ajuts per a visites a la UIB de professors i personal d’administració i serveis procedents d’altres universitats, institucions o entitats externes a la UIB amb les quals es té subscrit conveni o es realitzen activitats preparatòries per subscriure’n un.

Article 3. Requisits dels sol·licitants

Els sol·licitants dels ajuts, tant per a la modalitat A com per a la B, han de ser professors o personal d’administració i serveis de la UIB.

Si des de l’entrada en vigor d’aquest acord normatiu el sol·licitant ha obtingut un ajut dins aquest programa, ha d’haver presentat la memòria final al vicerectorat, servei o oficina competent en matèria de relacions internacionals, d’acord amb el que s’especifica a l’article 10 d’aquest acord.

Article 4. Activitats excloses d’aquesta convocatòria

Queden excloses d’aquesta convocatòria les activitats relacionades amb la recerca que es poden subvencionar en el programa d’ajuts per a l’assistència a congressos i estades de treball dependent del vicerectorat competent en matèria d’investigació.

També en queden excloses les visites de professors i personal d’administració i serveis de la UIB o extern a la UIB, a universitats que pertanyen a l’espai europeu d’educació superior l’objectiu de les quals permeti la sol·licitud d’ajudes en el marc del Programa d’aprenentatge permanent o ERASMUS .

Les visites de professorat extern a la UIB per impartir docència en estudis de màster universitari seran, si escau, objecte de convocatòries específiques i, per tant, queden excloses d’aquesta convocatòria.

Article 5. Despeses finançables i quantitat de l’ajut

Les despeses que es poden finançar i les quantitats màximes corresponents són les següents:

Modalitat A: Despeses de transport associades al desplaçament (no inclou allotjament ni dietes) del sol·licitant. En aquest cas, la quantitat màxima que es pot concedir són 1.050 euros per persona i desplaçament.

Modalitat B: Despeses d’estada de les persones procedents d’universitats, institucions o entitats externes a la UIB. En aquest cas, la quantitat màxima que es pot concedir són 90 euros per dia d’estada, amb un màxim de 600 euros per persona.

Totes les despeses s’han de justificar contra factura.

Article 6. Criteris d’avaluació de les sol·licituds

Per a l’avaluació de les sol·licituds es tindran en compte els criteris següents:

 1. Interès institucional de l’activitat.
 2. La relació de l’activitat amb els objectius prioritaris marcats a l’article 1 d’aquesta convocatòria.
 3. Reciprocitat amb la universitat, institució o entitat amb la qual es produeix la mobilitat.
 4. La no existència d’altres convocatòries i ajuts per fer aquesta activitat.
 5. El currículum del sol·licitant en relació amb l’acció sol·licitada.
 6. Els resultats obtinguts en les accions corresponents a edicions anteriors d’aquesta convocatòria.

Tindran prioritat les sol·licituds realitzades pel professorat i el personal d’administració i serveis amb vinculació permanent a la UIB que tinguin el suport de l’òrgan responsable de les activitats que es proposen (facultats, escoles, departament, instituts, etc.).

Article 7. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar en l’imprès corresponent i han de dur el vistiplau del director del departament o del degà o director de l’Escola (per a visites de professorat) o del responsable de la unitat administrativa (per a visites de PAS). A més, s’han d’adjuntar a la sol·licitud els documents següents:

 1. Un escrit en el qual figuri el motiu de l’estada, les activitats que s’hagin de realitzar (pla de treball, lloc i dates), els resultats esperats i altres informacions que avalin els criteris d’avaluació de l’article 6.
 2. La carta d’invitació o d’acceptació signada pel responsable de la institució, centre o departament d’acollida.
 3. Informació de tots els ajuts demanats a qualsevol institució pública o privada que estigui relacionada amb l’activitat per a la qual es demana l’ajut.

Els impresos de sol·licitud es poden recollir al vicerectorat, servei o oficina competent en matèria de relacions internacionals i a la web de la UIB.

Article 8. Termini de presentació de sol·licituds

La convocatòria es mantindrà oberta sempre i les sol·licituds seran avaluades als mesos de gener, abril, juliol i octubre. Els impresos de sol·licitud i la documentació adjunta s’han de lliurar al Registre General de la UIB abans del desplaçament i/o estada i amb una antelació màxima de 3 mesos, i en qualsevol cas, abans de realitzar l’activitat. No s’acceptarà cap sol·licitud fora d’aquest termini.

Article 9. Avaluació i selecció de les sol·licituds

Les sol·licituds seran avaluades per la comissió de relacions internacionals, que també en farà la selecció. La comissió, per seleccionar les sol·licituds, pot demanar la documentació complementària que consideri oportuna.

El vicerectorat, servei o oficina competent en matèria de relacions internacionals notificarà la resolució de la convocatòria als seleccionats.

Article 10. Obligacions dels adjudicataris

El pagament d’aquestes ajudes es farà efectiu una vegada finalitzat el desplaçament i/o estada i s’hagi presentat, en el termini màxim de quinze dies, als serveis administratius competents en matèria de relacions internacionals la documentació següent:

 1. La memòria final de les activitats realitzades, que ha d’incloure l’avaluació i el resultat de les actuacions.
 2. El document signat pel responsable de la institució, el departament o el centre visitat on es facin constar les activitats realitzades durant la visita (només modalitat A).
 3. Factures originals de les despeses realitzades, i pagades prèviament per la persona interessada, i els justificants de pagament corresponents.
 4. Còpia de l’autorització del permís d’absència per treballs exteriors (només modalitat A).

Article 11. Dotació econòmica de la convocatòria

Anualment, el Consell de Direcció establirà, si escau, la quantitat que es destinarà a aquest programa.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest acord apareguin en gènere masculí s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Segona. Desenvolupament

Es faculta el Consell de Direcció per interpretar i desenvolupar el present acord normatiu.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa

Queda derogat l’Acord normatiu 10353/2012, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el programa d’ajuts per a activitats relacionades amb convenis de la UIB (FOU núm. 368, de 27 de juliol).

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 9 de maig de 2014
El Rector,
Llorenç Huguet