FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XXIX
Núm. 401
Divendres, 16 de maig de 2014
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
NOMENAMENTS I SITUACIONS
Rectorat
10997. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 15 d’abril de 2014 per la qual es nomena secretari del Comitè de Bioseguretat de la Universitat de les Illes Balears el senyor Santiago Hernández Allès.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i d'acord amb les previsions de l’article 3.4 de l'Acord normatiu 10960/2014, de 18 de març, pel qual es crea el Comitè de Bioseguretat de la Universitat de les Illes Balears, nomèn secretari d’aquest comitè el senyor Santiago Hernández Allès, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 15 d’abril de 2014
El Rector,
Llorenç Huguet

Sr. vicerector d’Investigació i Postgrau i Sra. Gerent de la Universitat.

 
Acord anterior
  Acord següent

Acords que fan referència a aquest.