logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 401 - Any  XXIX - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 de maig de 2014
Rectorat

10996. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 15 d'abril de 2014 per la qual es nomena presidenta del Comitè de Bioseguretat de la Universitat de les Illes Balears la professora Francesca Garcias Gomila.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i d'acord amb les previsions de l’article 3.4 de l'Acord normatiu 10960/2014, de 18 de març, pel qual es crea el Comitè de Bioseguretat de la Universitat de les Illes Balears, nomèn presidenta d’aquest comitè la professora Francesca Garcias Gomila, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 15 d’abril de 2014
El Rector,
Llorenç Huguet

Sr. vicerector d’Investigació i Postgrau i Sra. Gerent de la Universitat.