logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 395 - Any  XXIX - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 24 de gener de 2014
Consell de Direcció

10883. ACORD EXECUTIU del dia 21 de gener de 2014 pel qual es crea el Laboratori de Biologia Agroambiental.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 77 de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 346, de 18 de març), seguint els mateixos passos del seu precedent Acord normatiu 1308/1991, de 29 de gener, estableix que els laboratoris són unitats que subvenen a necessitats específiques de la recerca i col·laboren amb els departaments, instituts universitaris de recerca i equips de recerca de la Universitat. Així mateix, al mateix article se’n determina el marc normatiu.

Per la seva banda, l’article 1 de l’Acord normatiu 7249/2005, de 17 de juny, pel qual s’aprova la normativa sobre laboratoris de la UIB (FOU núm. 253, de 24 de juny), modificat per l’Acord normatiu 9836/2011, de 20 de maig, estableix que els laboratoris d’investigació són unitats preferentment interdisciplinàries formades per investigadors de la UIB i dels seus instituts d’investigació que es dediquen a desenvolupar investigacions en comú i íntimament relacionades amb els objectius del laboratori. Així mateix, afegeix que la creació d’aquests laboratoris permetrà la racionalització i l’aprofitament més efectiu dels recursos propis de la Universitat.

El grup de recerca de Biologia de les plantes en condicions mediterrànies desenvolupa la seva activitat a la UIB investigant majoritàriament els efectes de la sequera en el funcionament de les plantes. Aquestes investigacions permeten incrementar el coneixement i també desenvolupar aplicacions concretes en projectes d’agricultura i medi ambient i es desenvolupen en tot tipus de plantes típiques de la vegetació natural, endèmiques de les illes, i també cultivades, amb especial èmfasi en varietats pròpies de les Illes com la tomàtiga de ramellet, varietats autòctones de vinya i altres. El grup té també una àmplia trajectòria docent en cursos d'especialització i màsters nacionals i internacionals en els més de quinze anys d'activitat.

En aquests anys el grup ha aconseguit infraestructures i equips que permeten una aplicació immediata dels coneixements a la resolució de temes concrets, com ara, el celler experimental o l'equip de mesura d'isòtops estables i les seves aplicacions en la determinació i millora de l'eficiència en l'ús de l'aigua, i recentment l'estudi de l'aplicació de drones al control del reg.

En aquest sentit, el laboratori que es crea pretén canalitzar la capacitat del grup esmentat en el desenvolupament, transferència i aplicació de tecnologies i coneixements al mercat immediat de les Illes Balears, el nacional i l'internacional, i contribuir així a una presència més gran de la UIB en el món empresarial de les Illes.

En virtut de tot això, el Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de les competències que li atribueixen l’article 27.1.h) dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears i l’article 3 de l’Acord normatiu 7249/2005 esmentat, ha acordat de crear el Laboratori de de Biologia Agroambiental en els termes següents:

Article 1. Creació

Es crea el Laboratori de Biologia Agroambiental com a estructura cientificotècnica de la Universitat de les Illes Balears.

Article 2. Objectius i funcions

Els objectius del Laboratori de Biologia Agroambiental són:

 1. Desenvolupar i oferir coneixements i tecnologies aplicats que responguin a necessitats del mercat.
 2. Realitzar assessoraments, anàlisis i estudis en matèries relacionats amb el medi ambient, l'agricultura i els seus productes naturals.
 3. Dur a terme activitats docents i d'extensió universitària en forma de cursos de formació, d'especialista universitari i d'actualització.

Article 3. Activitats a desenvolupar

El Laboratori de Biologia Agroambiental realitzarà les activitats següents:

 1. Aplicacions dels isòtops estables a estudis mediambientals i agrícoles.
 2. Cursos específics de viticultura i enologia.
 3. Cursos d'especialista en l'àrea de Biologia Vegetal.
 4. Divulgació de sectors relacionats amb el medi ambient, l’agricultura i els productes naturals.
 5. Assessorament a empreses especialitzades.
 6. Anàlisi de components de qualitat dels vins.
 7. Projectes concrets a requeriment d'empreses i organismes públics.
 8. Identificació varietal i clonal mitjançant microsatèl·lits.
 9. Obtenció de plantes lliures de virus mitjançant cultiu in vitro.
 10. Detecció de malalties víriques en vinya.
 11. Projectes concrets en la caracterització i l’estudi de la tomàtiga de ramellet.
 12. Projectes concrets en jardineria mediterrània i en jardineria de teulades, pendents i parets.
 13. Projectes de biotecnologia vegetal.
 14. Balanços de carboni i d'aigua en cultius (determinació de petges de carboni i aigua).

Article 4. Dependència

El Laboratori de Biologia Agroambiental depèn del Vicerectorat d’Innovació i Transferència.

Article 5. Integrants

 1. Són membres del Laboratori de Biologia Agroambiental els professors permanents del grup de recerca de Biologia de les plantes en condicions mediterrànies.
 2. Els investigadors que pertanyin a un grup de recerca reconegut per la UIB poden sol·licitar d’incorporar-se al Laboratori de Biologia Agroambiental a títol individual. Amb aquest fi, una comissió designada pel Consell de Direcció valorarà, a partir del currículum, l’experiència del candidat pel que fa a contractes, convenis, publicacions, etc., i la seva idoneïtat i possible implicació amb el laboratori.

Article 6. Òrgans de govern

Els òrgans de govern del Laboratori de Biologia Agroambiental són els prevists a l’article 5 de l’Acord normatiu 7249/2005.

Article 7. Director

El Rector nomenarà el director del laboratori de conformitat amb les previsions dels articles 77.4 de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears, i 7 de l’Acord normatiu 7249/2005, de 17 de juny, pel qual s’aprova la normativa sobre laboratoris de la UIB.

Article 8. Memòria acadèmica

El Laboratori de Biologia Agroambiental ha de realitzar anualment una memòria econòmica i d’activitats, que s’ha de trametre al Vicerectorat d’Innovació i Transferència.

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 21 de gener de 2014
El Rector,
Llorenç Huguet