logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 389 - Any  XXIX - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 18 d'octubre de 2013
Rectorat

10778. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 1 d'octubre de 2013 per la qual se substitueix un membre de la comissió avaluadora de l'Oficina de Suport a la Recerca.

Per acord del Consell de Direcció del dia d’avui i en virtut del que preveu l’article 2 de l’Acord executiu 9301/2010, pel qual es modifica l’Acord executiu 6383/2003, de 21 d’octubre, pel qual es crea la comissió avaluadora de l’Oficina de Suport a la Recerca, nomèn la doctora Pilar Andrés Benito membre d’aquesta comissió, en substitució del doctor Pedro Montoya Jiménez.

En conseqüència, els integrants de la comissió indicada són els següents:

 • El vicerector d’Investigació i Postgrau, doctor Jaume Carot Giner, que la presideix.
 • La directora de l’Oficina de Suport a la Recerca, doctora Balbina Nogales Fernández, que fa les funcions de secretària.
 • El director de Promoció de la Recerca, doctor Joan Josep Fornós Astó.
 • Tres investigadors amb un mínim de dos sexennis d'investigació nomenats pel Consell de Direcció:
  1. El doctor Josep Lluís Ballester Mortes (Departament de Física).
  2. La doctora Pilar Andrés Benito (Departament de Psicologia).
  3. El doctor Jaume Garau Amengual (Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica).
 • Els caps de secció de l’OSR, amb veu i sense vot, que actuen segons la temàtica a tractar.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 1 d’octubre de 2013
El Rector
Llorenç Huguet