logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 389 - Any  XXIX - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 18 d'octubre de 2013
Consell de Direcció

10772. ACORD EXECUTIU del dia 17 de setembre de 2013 pel qual es modifica l'Acord executiu 7719/2006, de 24 de novembre, pel qual s'aprova el Programa de foment de la participació en projectes d'investigació.

Fent ús de les competències que li atribueix l'article 27.1.a) i h) dels Estatuts d’aquesta universitat, el Consell de Direcció, a la sessió del dia d’avui, ha aprovat la modificació de l’Acord executiu 7719/2006, de 24 de novembre, pel qual s’aprova el Programa de foment de la participació en projectes d’investigació.

Article 1

Es modifica la redacció de l’article 4 en el sentit següent:

  • Aquest programa preveu dos tipus d’actuacions:
    1. Ajuts als investigadors responsables de projectes que l’any natural anterior hagin presentat sol·licituds a convocatòries nacionals o europees. L’import de l’ajut es decidirà tenint en compte el tipus de projecte i la dedicació del personal que hi participa. Anualment el Consell de Direcció establirà els criteris per fer aquest repartiment.
    2. Ajuts als investigadors responsables de projectes concedits. Anualment, una vegada que l'organisme finançador hagi fet la transferència, es transferirà a l'investigador responsable del projecte una quantitat equivalent al 4 per cent de les despeses d'execució del projecte finançat, sempre que els costs indirectes del programa concedit siguin iguals o superiors al 19 per cent dels costs d’execució. En el cas de projectes els costs indirectes dels quals siguin inferiors al 19 per cent dels costs d’execució, però superiors o iguals al 15%, la transferència a l’investigador responsable del projecte serà d’un 2 per cent. Aquest subprograma no s’aplicarà als projectes els costs indirectes (overheads) dels quals siguin inferiors al 15% dels costs d’execució, i tampoc als projectes europeus, ateses les seves característiques.

En tot cas, el termini d'execució d'aquestes quantitats serà d’un any posterior al de vigència del projecte (això no significa en cap cas una ampliació del termini d'execució del projecte). Aquest termini es podrà estendre, amb sol·licitud prèvia raonada al vicerector amb competències en matèria d’investigació, per un període màxim d’un any més.»

Article 2

Es disposa la publicació com a annex del text íntegre resultant de la modificació de l’Acord executiu 7719/2006.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Article 1

L'objectiu d'aquest programa és promocionar i potenciar la investigació de qualitat, així com incentivar que els investigadors de la UIB demanin projectes competitius finançats externament.

Article 2

Les quantitats previstes en aquest programa es dedicaran a despeses relacionades amb la recerca, com ara l'adquisició de material fungible i inventariable, viatges i dietes, contractació de tècnics d'investigació i finançament de beques d'investigadors en formació. En cap cas no es podran emprar com a sobresous i/o assignacions complementàries dels investigadors del projecte.

Article 3

Aquest programa no s'aplicarà als projectes que no siguin competitius, d'acord amb la definició del BOE (Ordre ECI/4073/2004, de 30 de novembre, BOE núm. 298, d’11 de desembre). Tampoc no s’aplicarà a convenis, treballs externs (regits per l’article 83 de la LOU) i altres tipus de finançaments alternatius.

Article 4

Aquest programa preveu dos tipus d’actuacions:

  1. Ajuts als investigadors responsables de projectes que l’any natural anterior hagin presentat sol·licituds a convocatòries nacionals o europees. L’import de l’ajut es decidirà tenint en compte el tipus de projecte i la dedicació del personal que hi participa. Anualment el Consell de Direcció establirà els criteris per fer aquest repartiment.
  2. Ajuts als investigadors responsables de projectes concedits. Anualment, una vegada que l'organisme finançador hagi fet la transferència, es transferirà a l'investigador responsable del projecte una quantitat equivalent al 4 per cent de les despeses d'execució del projecte finançat, sempre que els costs indirectes del programa concedit siguin iguals o superiors al 19 per cent dels costs d’execució. En el cas de projectes els costs indirectes dels quals siguin inferiors al 19 per cent dels costs d’execució, però superiors o iguals al 15%, la transferència a l’investigador responsable del projecte serà d’un 2 per cent. Aquest subprograma no s’aplicarà als projectes els costs indirectes (overheads) dels quals siguin inferiors al 15% dels costs d’execució, i tampoc als projectes europeus, ateses les seves característiques.

En tot cas, el termini d'execució d'aquestes quantitats serà d’un any posterior al de vigència del projecte (això no significa en cap cas una ampliació del termini d'execució del projecte). Aquest termini es podrà estendre, amb sol·licitud prèvia raonada al vicerector amb competències en matèria d’investigació, per un període màxim d’un any més.

Article 5

Per optar a aquest programa no és necessari fer una sol·licitud, ja que la Comissió d’Investigació concedeix els ajuts que es preveuen en aquest programa, una vegada avaluats per la comissió avaluadora de l’OSR. Per aquest motiu, l’investigador responsable del projecte haurà de tenir el currículum actualitzat al programa GREC.

Article 6

Correspon al Consell de Direcció la interpretació final de la present normativa.

Disposició transitòria

Aquest programa s’aplicarà a tots els projectes que estiguin en execució en el moment de publicar-se.

Palma, 17 de setembre de 2013
El Rector p.s.r.,
Jaume Carot,
vicerector d’Investigació i Postgrau