logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 373 - Any  XXVIII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 16 de novembre de 2012
Consell de Govern

10444. ACORD NORMATIU del dia 29 d’octubre de 2012 pel qual s’aprova el Reglament de la seu electrònica de la Universitat de les Illes Balears.

Exposició de motius

La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (LAECSP), reconeix de manera definitiva el dret dels ciutadans a relacionar-se amb les administracions públiques electrònicament, dret que ja apareix recollit a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú.

En aquest sentit, la LAECSP regula la seu electrònica de les administracions públiques, estableix els criteris de creació, titularitat, gestió i responsabilitat i atorga, en la resta d’aspectes, àmplia autonomia a les administracions. Així mateix, els articles 10 i següents de la LAECSP regulen la seu electrònica de les administracions públiques, i recullen criteris relatius a la seva forma de creació, titularitat, gestió, responsabilitat i contingut, tot i que atorguen, malgrat això, un ampli marge d’autoregulació.

La Universitat de les Illes Balears, com a administració pública, ha de disposar d’una seu electrònica per facilitar als ciutadans el dret d’accés per mitjans electrònics a la informació, serveis i tràmits d’aquesta. En conseqüència, la nostra universitat ha de crear una seu electrònica de titularitat pròpia que sigui una prolongació virtual de les seves oficines perquè els ciutadans disposin d’una adreça electrònica d’atenció ciutadana que els permeti accedir a la informació i als serveis telemàtics de la Universitat més enllà de les limitacions cronològiques pròpies de les oficines presencials; tot això, en compliment del que estableix la LAECSP.

Per tant, l’objecte del present reglament és desenvolupar i adaptar la regulació indicada als paràgrafs anteriors a l’àmbit de la Universitat de les Illes Balears, tot garantint els drets dels ciutadans reconeguts en les diferents normes que s’encarreguen de regular la matèria, així com els principis generals establerts a l’article 4 de la LAECSP.

Per tot el que s’ha dit, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d’avui, en virtut de les competències que li corresponen segons l’article 24.2.32 i 40 dels Estatuts de la Universitat, amb l’aprovació d’aquest reglament, crea la seu electrònica de la Universitat de les Illes Balears i en regula el funcionament, amb ple respecte als drets dels ciutadans, així com amb subjecció als principis generals establerts a la LAECSP i la seva normativa de desplegament.

CAPÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

 1. Aquesta norma té per objecte la creació i regulació de la seu electrònica de la Universitat de les Illes Balears (UIB).
 2. Aquesta norma és aplicable a tota la comunitat universitària i a tots els usuaris que s’hi relacionen per mitjans electrònics.

CAPÍTOL II

DE LA SEU ELECTRÒNICA

Article 2. Concepte, establiment i identificació de la seu electrònica

 1. La seu electrònica de la UIB és l’adreça electrònica que possibilita als membres de la comunitat universitària i als tercers que s’hi relacionen l’exercici dels drets reconeguts a la LAECSP i a la seva normativa de desplegament.
 2. La pàgina web de la Universitat contindrà un enllaç a la seu electrònica de la UIB.

Article 3. Titularitat, gestió i administració

 1. La seu electrònica és titularitat de la UIB.
 2. La gestió i l’administració de la seu corresponen a la Secretaria General.

Article 4. Principis d’aplicació

La seu electrònica de la UIB funcionarà d’acord amb els principis de responsabilitat, integritat, accessibilitat, seguretat (en relació amb l’autenticitat i amb la confidencialitat), veracitat, qualitat i actualització de la informació.

Article 5. Contingut allotjat a la seu electrònica

 1. La seu electrònica inclourà, com a mínim, la informació, els serveis i els tràmits electrònics que preveu la LAECSP, sens perjudici que s’hi incloguin altres informacions, serveis i tràmits electrònics que l'òrgan encarregat de la gestió i administració decideixi. A aquests efectes, la Secretaria General publicarà a la mateixa seu una relació actualitzada dels tràmits i serveis que s’hi podran realitzar (annex I).
 2. La publicació a la seu electrònica del contingut esmentat al paràgraf anterior respectarà els principis d'accessibilitat, interoperabilitat, seguretat i usabilitat d'acord amb les normes establertes, els estàndards oberts i, si escau, d'altres que siguin d'ús generalitzat.
 3. La seu electrònica es dotarà de les mesures de seguretat que garanteixin l'autenticitat i integritat del seu contingut i, si escau, la confidencialitat, així com la possibilitat d’accedir-hi permanentment, amb subjecció als requisits prevists a la LAECSP.

Article 6. Accés a la seu electrònica de la UIB

 1. La seu electrònica de la UIB estarà disponible tots els dies de l'any i durant les vint-i-quatre hores del dia.
 2. Quan per raons tècniques es prevegi que la seu electrònica no pot estar operativa, s'anunciarà aquesta circumstància als usuaris amb la màxima antelació possible, i s’indicaran els mitjans alternatius de consulta que hi hagi disponibles.

Article 7. Data i hora oficial i calendari de la seu electrònica

 1. La seu electrònica de la UIB es regirà per la data i hora oficial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, on hi ha la seu de la UIB; hi ha d’aparèixer de forma visible i s’hi han d’aplicar les mesures necessàries que en garanteixin la precisió.
 2. Quant al calendari, es publicarà una llista amb els dies considerats inhàbils.

Article 8. Llengües oficials

La seu electrònica de la UIB estarà disponible, almenys, en les llengües oficials de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

CAPÍTOL III

Del Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears

Article 9. Publicació electrònica del Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears (FOU)

La publicitat oficial dels acords i resolucions dels òrgans de govern i representació d'àmbit general de la UIB es durà a terme a través del Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears (FOU) a la seu electrònica i tindrà els mateixos efectes que en una edició impresa.

CAPÍTOL IV

Del tauler d’anuncis de la Universitat

Article 10. Tauler d'anuncis de la seu electrònica

 1. La publicació d'actes i comunicacions que dictin tant els òrgans de govern i representació d'àmbit general de la UIB com les unitats orgàniques i administratives, que per disposició legal o reglamentària hagin de divulgar-se al tauler d'anuncis, es pot substituir per la publicació a la seu electrònica, i sempre s’ha de respectar el dret a la protecció de dades de caràcter personal.
 2. El tauler oficial d’anuncis de la seu electrònica substitueix amb caràcter general el tauler tradicional. En tot cas, en funció del caràcter del document o anunci objecte de publicació, i de conformitat amb la legalitat vigent, s’hi podrà restringir l’accés, per permetre’l només als col·lectius afectats.
 3. La publicació dels actes o comunicacions al tauler d'anuncis electrònic no substitueix en cap cas la notificació personal, llevat dels casos prevists a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú (LRJAP i PAC).

CAPÍTOL V

De la identificació i autenticació

Article 11. Identificació de la seu electrònica

 1. Per tal de garantir la identificació del titular de la seu electrònica i unes comunicacions segures amb aquesta, la UIB emprarà el sistema de signatura electrònica basat en certificats de seu electrònica emesos per un proveïdor de serveis de certificació electrònica supervisat pel ministeri competent.
 2. Per a l’autenticació dels documents publicats a la seu electrònica en exercici de la seva competència en l’actuació administrativa automatitzada, la UIB utilitzarà els sistemes i certificats de signatura electrònica que determini el Secretari General, els quals estaran publicats a la seu electrònica.
 3. Per a la identificació dels usuaris que accedeixin a la seu electrònica i per a l’autenticació de la seva actuació, la UIB admetrà els sistemes i certificats de signatura electrònica que determini el Secretari General, els quals estaran publicats a la seu electrònica (annex II).

Article 12. Segells electrònics

 1. En els supòsits en què l’actuació administrativa es faci de manera automatitzada, podrà utilitzar-se el segell electrònic d’actuació administrativa automatitzada de la UIB o de l’òrgan competent per portar-la a terme.
 2. La creació de segells electrònics vinculats a la UIB i als seus òrgans o personal s’efectuarà mitjançant resolució del Secretari General.

Article 13. Perfil del contractant

 1. La seu electrònica disposarà d'un espai denominat Perfil del contractant, on es publicarà, en el marc del Reial decret llei 3/2001, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, qualsevol dada i informació referent a l'activitat contractual de l'òrgan de contractació.
 2. La seu electrònica es dotarà dels mecanismes necessaris, com els de signatura electrònica, segellat de temps i d'altres, explicitats a la seu electrònica, per tal d'acreditar fefaentment el moment d'inici de la difusió pública de la informació que es publiqui en aquest espai.

Article 14. Formulació de suggeriments i queixes

La seu electrònica disposarà d'un espai per a la formulació de consultes, suggeriments i queixes per via electrònica, en el qual s'indicarà l'adreça electrònica corresponent, així com la possibilitat d'utilitzar altres mitjans tradicionals amb els mateixos efectes.

Article 15. Consell Assessor d'Administració Electrònica

 1. El Consell Assessor d'Administració Electrònica de la UIB serà l'òrgan col·legiat assessor del Secretari General en matèria d'administració electrònica i es regirà, a aquest efecte, pel que estableix el capítol II del títol II de la LRJAP i PAC.
 2. El Consell Assessor d'Administració Electrònica serà format, almenys, per:
  1. El Secretari General, que el presidirà.
  2. El Gerent o vicegerent que delegui.
  3. El cap de l'Assessoria Jurídica o la persona que delegui.
  4. El director del Centre de Tecnologies de la Informació de la UIB o la persona que delegui.
  5. El responsable del Registre General o la persona que delegui.
  6. El responsable de l’Arxiu General o la persona que delegui.
 3. El Consell Assessor es reunirà, almenys, una vegada per semestre i el convocarà el Secretari General, el qual podrà convidar a les reunions, quan calgui, persones especialistes de la UIB en la matèria, així com qualsevol altra persona que consideri convenient per al desenvolupament de les seves funcions. La convocatòria s'enviarà a les adreces de correu electrònic institucionals de la UIB, amb una antelació mínima de tres dies naturals.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Legislació supletòria

En tot allò que no preveu aquesta normativa serà aplicable el que disposa la legislació estatal i autonòmica relativa a l’administració electrònica.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. Implantació de continguts

La UIB implementarà de forma progressiva a la seu electrònica els continguts, la informació, els serveis, els tràmits i els mitjans tècnics que preveuen les disposicions de la LAECSP i la seva normativa de desplegament.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Desenvolupament

S'habilita la Secretaria General per adoptar, si s'escau, les mesures necessàries per al desenvolupament i execució del present reglament.

Segona. Entrada en vigor

El present reglament entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2013.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex I

Contingut de la seu electrònica

 1. Sistemes d’identificació i de comunicació segura acceptats a la UIB.
 2. Publicació de la informació de la UIB que no estigui subjecta a restriccions d’accés, que ha d’incloure els procediments electorals electrònics.
 3. Formularis per iniciar els procediments administratius o sol·licitar la prestació de serveis.
 4. Tauler d’anuncis.
 5. Accés al registre electrònic.
 6. Administracions amb les quals s’hagi signat un conveni de col·laboració per habilitar els seus respectius registres per a la recepció d’escrits de la competència de l’altra administració.
 7. Publicació del Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears (FOU).
 8. Mitjans electrònics que els ciutadans poden utilitzar en les seves comunicacions amb la UIB.
 9. Perfil del contractant.
 10. Data, hora i calendari oficial.
 11. Espai per a la formulació de suggeriments i queixes.

Annex II

Condicions i especificacions tècniques. Identificació dels ciutadans i autenticació de les seves comunicacions i ELS SEUS documents

 1. Els serveis electrònics publicats a la seu electrònica de la UIB facilitaran diferents sistemes d’identificació i autenticació dels ciutadans, en funció del nivell de seguretat exigit per a cadascun d’aquests serveis.
 2. En tot cas, la UIB garantirà l’ús del document nacional d’identitat electrònic, de conformitat amb l’article 14 de la LAECSP.
 3. Els sistemes d’identificació dels ciutadans i l’autenticació de les seves comunicacions i els seus documents es detallaran a la seu electrònica.

Palma, 29 d’octubre de 2012
La Rectora,
Montserrat Casas