logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 357 - Any  XXVII - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 16 de desembre de 2011
Rectorat

10062. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 23 de novembre de 2011 per la qual s'atorga una llicència per estudis al professor Vicente Ramos Mir amb efectes retroactius.

D'acord amb l'article 107.2 dels Estatuts d'aquesta universitat, amb el que preveu l'article 8 del Reial decret 898/1985, de 30 d'abril, i amb l'informe del Departament d’Economia Aplicada, s'atorga una llicència per estudis amb efectes retroactius al professor Vicente Ramos Mir pel període comprès entre el 21 de novembre de 2011 i el 6 de febrer de 2012.

Les retribucions que percebrà el professor esmentat seran el 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l'article 1 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d’abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d’abril).

El professor Vicente Ramos Mir gaudirà de la llicència a la Universitat de Chiang Mai (Tailàndia).

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 23 de novembre de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas

Sr. Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, Sra. Directora del Departament d’Economia Aplicada i Sra. Gerent de la Universitat.