logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 357 - Any  XXVII - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 16 de desembre de 2011
Rectorat

10060. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 23 de novembre de 2011 per la qual es modifica la llicència per any sabàtic atorgada al professor Pere Joan Brunet Estarellas.

Vista la sol·licitud presentada pel senyor Pere Joan Brunet Estarellas, professor d'universitat de l'àrea de coneixement de Geografia Humana, per la qual demana que es modifiqui la llicència per any sabàtic que hom li concedí mitjançant la Resolució del Rectorat 9738/2011, de 25 de febrer (FOU núm. 346, de 18 de març), al Departament d’Economia Política de la Universitat de Mòdena i Reggio de l’Emília (Itàlia) i a l’Institut de Ciències Socials de la Universitat de Lisboa (Portugal) pel període comprès entre l’1 d’octubre de 2011 i el 30 de setembre de 2012, en ús de les atribucions que em confereix l'article 38.1.k) dels Estatuts de la Universitat, la modific en el sentit següent:

El professor Pere Joan Brunet Estarellas gaudirà de la llicència per any sabàtic durant el període comprès entre l’1 de març i el 30 de setembre de 2012.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 23 de novembre de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas

Sr. Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, Sr. Director del Departament de Ciències de la Terra i Sra. Gerent de la Universitat.