logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 357 - Any  XXVII - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 16 de desembre de 2011
Rectorat

10059. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 22 de novembre de 2011 per la qual s'atorga una llicència per estudis al professor Robert Pascual Gascó.

D'acord amb l'article 107.2 dels Estatuts d'aquesta universitat, amb el que preveu l'article 8 del Reial decret 898/1985, de 30 d'abril, i amb l'informe del Departament d’Economia de l’Empresa, s'atorga una llicència per estudis al professor Robert Pascual Gascó pel període comprès entre l’1 de febrer de 2012 i el 31 de gener de 2013.

De conformitat amb l'article 1 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d’abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d’abril), les retribucions que percebrà el professor esmentat seran el 100 per cent de les retribucions els tres primers mesos i el 80 per cent els mesos restants, si la docència queda coberta, d’acord amb les limitacions que estableix l’article 8.3, paràgraf segon, del Reial decret 898/1988, de 30 d’abril, sobre règim del professorat universitari («Les llicències per períodes superiors a un any o les successives que, sumades a les ja obtingudes durant els cinc darrers anys, superin el dit període, no donaran lloc al reconeixement de cap retribució. Per a aquest còmput no es tindran en compte les llicències que no excedeixin els dos mesos»).

El professor Robert Pascual Gascó gaudirà de la llicència a la Universitat de Yale, Connecticut (EUA).

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 22 de novembre de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas

Sr. Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, Sr. Director del Departament d’Economia de l’Empresa i Sra. Gerent de la Universitat.