logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 357 - Any  XXVII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 de desembre de 2011
Rectorat

10056. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 22 de novembre de 2011 per la qual es nomena col·laboradora honorífica del Departament de Química la senyora Hilda María González San Miguel.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l'article 97 dels Estatuts de la Universitat i per acord del Consell de Govern del dia d'avui, nomèn la senyora Hilda María González San Miguel col·laboradora honorífica del Departament de Química per a l’any acadèmic 2011-12.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 22 de novembre de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas

Sr. Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, Sra. Directora del Departament de Química i Sra. Gerent de la Universitat.