logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 355 - Any  XXVII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 18 de novembre de 2011
Rectorat

10011. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 18 d’octubre de 2011 per la qual es nomena col·laboradora honorífica del Departament d’Economia de l’Empresa la senyora Alícia Boix Galmés.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l'article 97 dels Estatuts de la Universitat i per acord del Consell de Govern del dia d'avui, nomèn la senyora Alícia Boix Galmés col·laboradora honorífica del Departament d’Economia de l’Empresa per a l’any acadèmic 2011-12.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 18 d’octubre de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas

Sr. Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, Sr. Director del Departament d’Economia de l’Empresa i Sra. Gerent de la Universitat.