logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 355 - Any  XXVII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 18 de novembre de 2011
Rectorat

10010. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 18 d’octubre de 2011 per la qual es nomena col·laborador honorífic del Departament d’Economia Aplicada el senyor Esteve Bardolet Jané.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l'article 97 dels Estatuts de la Universitat i per acord del Consell de Govern del dia d'avui, nomèn el senyor Esteve Bardolet Jané col·laborador honorífic del Departament d’Economia Aplicada per a l’any acadèmic 2011-12.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 18 d’octubre de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas

Sr. Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, Sra. Directora del Departament d’Economia Aplicada i Sra. Gerent de la Universitat.