logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 355 - Any  XXVII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 18 de novembre de 2011
Rectorat

10003. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 17 d’octubre de 2011 per la qual es declara en situació de suspensió de contracte per exercici de càrrec públic representatiu el senyor José Simón Gornés Hachero.

Amb les funcions que em confereix l’article 38 dels Estatuts d’aquesta universitat, d’acord amb l’article 45.1 apartat f) del Reial decret 1/1995, de 24 de març, i a petició de l’interessat, declar en situació de suspensió de contracte per exercici de càrrec públic representatiu el senyor José Simón Gornés Hachero, professor associat del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, amb efectes econòmics i administratius des del dia 14 d’octubre de 2011.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 17 d’octubre de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas

Sr. Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, Sra. Directora del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts i Sra. Gerent de la Universitat.