FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XXX
Núm. 408
Divendres, 19 de desembre de 2014
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
SUMARI
I. DISPOSICIONS GENERALS
11184. Rectorat. Publicació de la composició actualitzada dels departaments de la Universitat
11185. Rectorat. Publicació de la composició actualitzada del personal d’administració i serveis de la Universitat
11186. Rectorat. Publicació de la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 9 de maig de 2014
11187. Rectorat. Publicació de la relació d’acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 22 de juliol de 2014
11188. Rectorat. Publicació de la relació d’acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 19 de setembre de 2014
11189. Rectorat. Publicació de la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 4 de novembre de 2014
 
II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS
11190. Rectorat. Declaració de situació d’excedència voluntària especial
11191. Rectorat. Pròrroga de la comissió de serveis que cobreix un lloc de treball vacant a la plantilla d’aquesta universitat adscrit al Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica, plaça codi 5204
11192. Rectorat. Destinació en comissió de serveis per ocupar un lloc de treball vacant a la plantilla d’aquesta universitat adscrit al Centre de Tecnologies de la Informació, plaça codi 5205
11193. Rectorat. Cessament de la secretària del Departament de Filosofia i Treball Social
11194. Rectorat. Nomenament de la secretària del Departament de Filosofia i Treball Social
11195. Rectorat. Destinació en comissió de serveis per ocupar un lloc de treball vacant a la plantilla d’aquesta universitat adscrit al Centre de Tecnologies de la Informació, plaça codi 167
11196. Rectorat. Cessament de vicedegana de la Facultat d’Educació
11197. Rectorat. Nomenament de vicedegà de la Facultat d’Educació
11198. Rectorat. Declaració de reingrés al servei actiu
11199. Rectorat. Nomenament de col·laborador honorífic del Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica
11200. Rectorat. Declaració de situació de serveis especials
11201. Rectorat. Cessament del director de l’Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno, adscrita a la Universitat de les Illes Balears
11202. Rectorat. Publicació del resultat definitiu de la selecció d’alumnes col·laboradors del tipus a) per al curs 2013-14
11203. Rectorat. Publicació del resultat definitiu de la selecció d’alumnes col·laboradors del tipus b) per al curs 2013-14
11204. Rectorat. Publicació de la relació de representants del grup A) (professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat) elegits per al Claustre de la Universitat
11205. Rectorat. Publicació de la relació de representants del grup B) (resta de personal docent i investigador) elegits per al Claustre de la Universitat
11206. Rectorat. Publicació de la relació de representants del grup C) (estudiants) elegits per al Claustre de la Universitat
11207. Rectorat. Publicació de la relació de representants dels estudiants per estudis elegits per al Consell d’Estudiants de la Universitat
11208. Rectorat. Publicació de la relació de membres del Claustre que ho són en virtut de l’article 17.3 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears
 
III. ALTRES DISPOSICIONS
11209. Rectorat. Atorgament d’una llicència per estudis amb efectes retroactius
11210. Rectorat. Correcció d’error de la Resolució del Rectorat 11600/2014, de 18 de novembre, per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 22 de juliol de 2014