FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XXII
Núm. 278
Dimecres, 28 de febrer de 2007
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
SUMARI
 
I. DISPOSICIONS GENERALS

7767. Consell de Govern. Modificació de plantilla dels departaments de la UIB

7768. Consell de Govern. Creació de l'Oficina per a la Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes
7769. Consell de Govern. Creació de determinats complements retributius transitoris per al professorat laboral
7770. Consell de Govern. Reforma de l'actual sistema de promoció de professors habilitats
7771. Rectorat. Publicació de la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 26 de setembre de 2006

7772. Rectorat. Publicació de la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 3 de novembre de 2006

7773. Rectorat. Publicació de la relació d'acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 7 de febrer de 2007

7774. Rectorat. Publicació de la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 7 de febrer de 2007

 
II. NOMENAMENTS I SITUACIONS

7775. Rectorat. Resolució del procediment del concurs oposició restringit de les places convocades per Resolució del dia 14 de juliol de 2006

7776. Rectorat. Nomenament de funcionaris interins dels cossos específics per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla d'aquesta universitat
7777. Rectorat. Adscripció provisional a un lloc de treball de titulat superior del Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció, codi 857
7778. Rectorat. Destinació en comissió de serveis, per cobrir un lloc de treball d'auxiliar al Servei de Biblioteca i Documentació (codi 2060)
7779. Rectorat. Contractació d'un professor associat en desenvolupament de l'Acord normatiu 1185/1990, de 25 d'octubre
7780. Rectorat. Nomenament de col·laborador honorífic del Departament d'Economia Aplicada
7781. Rectorat. Nomenament de col·laboradora honorífica del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia
7782. Rectorat. Nomenament de col·laboradora honorífica del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia
7783. Rectorat. Nomenament de col·laboradora honorífica del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia
7784. Rectorat. Nomenament de col·laborador honorífic del Departament de Física
7785. Rectorat. Publicació de l'elecció de dos membres de la Comissió Electoral
 

II. B. OPOSICIONS I CONCURSOS

7786. Rectorat. Anunci que pròximament es farà pública la convocatòria de proves selectives d'accés al grup B, C i D de cossos específics, torn lliure, d'aquesta universitat
 

III. ALTRES DISPOSICIONS

7787. Rectorat. Concessió d'una llicència per any sabàtic

7788. Rectorat. Concessió d'una llicència per any sabàtic