FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XVIII
Núm. 222
Divendres, 19 de setembre de 2003
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
SUMARI
 

I. DISPOSICIONS GENERALS

6299. Consell de Govern. Pròrroga del mandat de determinats òrgans de la UIB

6300. Consell de Govern. Adscripció de l'àrea de coneixement de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica

6301. Consell Executiu. Delegació de la firma dels convenis de pràctiques dels estudiants en el marc dels convenis de cooperació educativa
6302. Rectorat. Publicació de la relació d'acords marc ratificats per la Junta de Govern del dia 16 de novembre de 1999
6303. Rectorat. Publicació de la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 6 de novembre de 2002
6304. Rectorat. Publicació de la relació d'acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 26 de març de 2003
6305. Rectorat. Publicació de la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 26 de març de 2003
6306. Rectorat. Publicació de la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 13 de juny de 2003
6307. Rectorat. Publicació de la relació d'acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 22 de juliol de 2003
6308. Rectorat. Publicació de la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 22 de juliol de 2003
 

II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS

6309. Rectorat. Renovació de contractació com a professor emèrit d'aquesta universitat

6310. Rectorat. Cessament de la secretària de la Facultat de Filosofia i Lletres
6311. Rectorat. Declaració de situació de serveis especials amb efectes retroactius

6312. Rectorat. Declaració de situació de serveis especials amb efectes retroactius

6313. Rectorat. Declaració de situació de serveis especials
6314. Rectorat. Nomenament de vicedegà de la Facultat de Filosofia i Lletres
6315. Rectorat. Nomenament del subdirector de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials
6316. Rectorat. Nomenament de la secretària de la Facultat de Filosofia i Lletres
6317. Rectorat. Nomenament de la secretària de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials

6318. Rectorat. Nomenament de membre del Consell Social de la Universitat

6319. Rectorat. Nomenament de membre del Consell Social de la Universitat
6320. Rectorat. Nomenament de membre del Consell Social de la Universitat
6321. Rectorat. Nomenament de membre del Consell Social de la Universitat
6322. Rectorat. Nomenament de membre del Consell Social de la Universitat

6323. Rectorat. Nomenament de la directora de Promoció de la Recerca

6324. Rectorat. Substitució d'un membre de la Junta de la Facultat de Ciències
6325. Rectorat. Cessament d'atribució de funcions temporals al Rectorat
6326. Rectorat. Atribució de funcions temporals als edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas
6327. Rectorat. Declaració de situació d'excedència
6328. Rectorat. Contractació d'una professora associada en desenvolupament de l'Acord normatiu 1185/1990, de 25 d'octubre
6329. Rectorat. Contractació d'una professora associada en desenvolupament de l'Acord normatiu 1185/1990, de 25 d'octubre
6330. Rectorat. Contractació d'un professor associat en desenvolupament de l'Acord normatiu 1185/1990, de 25 d'octubre
6331. Rectorat. Contractació d'un professor associat en desenvolupament de l'Acord normatiu 1185/1990, de 25 d'octubre
 
III. ALTRES DISPOSICIONS

6332. Rectorat. Concessió d'una llicència per any sabàtic

6333. Rectorat. Correcció d'error de l'Acord executiu 6264/2003, de 17 de juny, pel qual es fa pública la composició de la comissió assessora per a la integració a l'espai europeu d'educació superior

6334. Rectorat. Correcció d'error de la Resolució del Rectorat 6294/2003, de 30 de juny, per la qual s'atorga una llicència per estudis al professor Carlos Juiz García amb efectes retroactius
6335. Rectorat. Correcció d'error de la Resolució del Rectorat 6290/2003, de 8 de juliol, per la qual es declara en situació de serveis especials el senyor Carlos Gutiérrez González
6336. Rectorat. Concessió de pròrroga de comissió de serveis