Procés d’estabilització pel sistema de concurs oposició (BOIB num.168, de 27 de desembre de 2022). Escala d’auxiliars de serveis bibliotecaris, subgrup C2. Llista definitiva d’aspirants que han superat l’exercici i la fase d’oposició. Llista provisional de mèrits al·legats.

  • Títol Procés d’estabilització pel sistema de concurs oposició (BOIB num.168, de 27 de desembre de 2022). Escala d’auxiliars de serveis bibliotecaris, subgrup C2. Llista definitiva d’aspirants que han superat l’exercici i la fase d’oposició. Llista provisional de mèrits al·legats.
  • Descripció D’acord amb la base 9.4 de la convocatòria, el tribunal fa publica la llista definitiva d’aspirants que han superat l’exercici, amb nom, cognoms i quatre xifres numèriques aleatòries del DNI, i amb indicació de la puntuació obtinguda.
    Juntament amb la llista definitiva de persones que han superat la fase d’oposició el tribunal fa publica la llista provisional de mèrits al·legats a la declaració responsable (autobarem).
  • Categories Personal-PAS  
  • Emissor Servei de Recursos Humans
  • Data de publicació 13/05/2024 14:01
  • Diligència de publicació   Descarrega   Còpia autèntica

Annexos

Històric de modificacions

Data Canvis Diligència