Sol·licitud d'admissió a les proves selectives de promoció interna

Per registrar aquesta sol·licitud heu de completar totes les passes i desar el justificant de presentació amb el número de registre que se us assigni.
  1. Dades de la instància
  2. Signatura de la instància
  3. Validació de les dades inserides
  4. Justificant de l'enregistrament

Pas 1 - Dades de la instància

Dirigit a: Sr. Rector de la Universitat de les Illes Balears

Dades de la persona interessada
Titulació acadèmica oficial que s'acredita per accedir a la promoció interna
Requisits per a l'accés a la promoció interna

La persona que subscriu declara que les dades consignades en aquesta sol·licitud són certes, que reuneix les condicions exigides a la convocatòria esmentada i que es compromet a provar documentalment totes les dades que figuren en aquesta sol·licitud.

Documentació adjunta

Si la mida dels fitxers és massa gran comprimiu-los. Teniu instruccions de com fer-ho a la pàgina del CTI.

Podeu adjuntar com a màxim 5 fitxers a la instància i cada fitxer pot tenir un màxim de 25 MB de mida.

El fitxer que s'intenta adjuntar és massa gran.
El nom de l'arxiu adjunt no pot incloure cap d'aquests caràcters + # ' % > * & : ; ¿ ? / | ! < ¡ \ "

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l'activitat de tractament habilitat a l'efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per complir la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament quant a les dades facilitades. Per exercir els drets indicats us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels fitxers.