Sol·licitud per cobrir places de personal docent i investigador laboral

Per registrar aquesta sol·licitud heu de completar totes les passes i desar el justificant de presentació amb el número de registre que se us assigni.
 1. Dades de la instància
 2. Signatura de la instància
 3. Validació de les dades inserides
 4. Justificant de l'enregistrament

Pas 1 - Dades de la instància

Dirigit a: Sr. Rector de la Universitat de les Illes Balears

Dades de la persona interessada
Nacionalitat
Domicili a l'efecte de notificació
Dades de les places que es demanen

Nota: És necessari presentar una sol·licitud i un currículum per cada plaça a la qual s'hagi de concursar.
Per a les places que són idèntiques i que surten agrupades a la convocatòria i tenen la docència assignada a la mateixa assignatura, s'ha de presentar una única sol·licitud i un únic currículum.

Declara:
Que dona el seu consentiment perquè la UIB pugui utilitzar les meves dades personals per enviar-li comunicacions relacionades amb la plaça sol·licitada.
Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud
És necessari adjuntar la documentació següent per efectuar la sol·licitud:

 1. Currículum (model oficial segons categoria).
 2. DNI o document equivalent.
 3. Titulació acadèmica requerida per cada categoria.
 4. Depenent de la categoria:
  • Per a les categories d'ajudant doctor, contractat doctor i contractat doctor interí s'ha d'adjuntar: acreditació de l'ANECA o l'AQUIB
  • Per a la categoria de professor associat s'ha d'adjuntar: el justificant d'exercir l'activitat professional fora de l'àmbit acadèmic universitari en qualsevol activitat professional remunerada d'aquelles per a les quals capaciti el títol acadèmic que la persona interessada tingui (preferentment, vida laboral actualitzada, i, en cas de no ser possible, un certificat actual que justifiqui l'activitat professional).
  • Per a la categoria de professor visitant s'ha d'ajuntar: document acreditatiu de la Universitat o centre de procedència.

 5. Atorgament de representació per a la presentació de sol·licituds, si escau.
No adjuntar aquests documents és motiu d'exclusió.

Si la mida dels fitxers és massa gran comprimiu-los, teniu instruccions de com fer-ho a la pàgina del CTI.

Podeu adjuntar com a màxim 5 fitxers a la instància, i cada fitxer pot tenir un màxim de 25 MB de mida.

El fitxer que s'intenta adjuntar és massa gran.
El nom de l'arxiu adjunt no pot incloure cap d'aquests caràcters + # ' % > * & : ; ¿ ? / | ! < ¡ \ "

Declaració responsable
Primer. Les dades consignades a la sol·licitud de participació a la convocatòria de concurs públic de mèrits per a la contractació de professors, el currículum i la resta de la documentació presentada són veraces, i la persona interessada es compromet a provar-les documentalment quan li ho demanin.

Segon. La persona interessada sap que la falta de veracitat de la informació o el falsejament de la documentació requerida per a l'avaluació del seu currículum comporta la invalidesa dels mèrits afectats, sens perjudici de la responsabilitat que d'aquella circumstància pot derivar.

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l'activitat de tractament habilitat a l'efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per complir la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament quant a les dades facilitades. Per exercir els drets indicats us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels fitxers.