Sol·licitud de presentació de mèrits

Per registrar aquesta sol·licitud heu de completar totes les passes i desar el justificant de presentació amb el número de registre que se us assigni.
  1. Dades de la instància
  2. Signatura de la instància
  3. Validació de les dades inserides
  4. Justificant de l'enregistrament

Pas 1 - Dades de la instància

Dirigit a: Sr. Rector de la Universitat de les Illes Balears

Dades de la persona interessada
Exposa
Que ha superat la fase d'oposició de les proves selectives següent:
Demana
Que li siguin valorats els mèrits indicats a l'autobarem que adjunta i que li facilitin l'adreça electrònica per poder adjuntar els documents acreditatius escanats.
Documentació adjunta

Si la mida dels fitxers és massa gran comprimiu-los. Teniu instruccions de com fer-ho a la pàgina del CTI.

Podeu adjuntar com a màxim 5 fitxers a la instància i cada fitxer pot tenir un màxim de 25 MB de mida.

El fitxer que s'intenta adjuntar és massa gran.
El nom de l'arxiu adjunt no pot incloure cap d'aquests caràcters + # ' % > * & : ; ¿ ? / | ! < ¡ \ "

Declaració responsable
Primer. Les dades consignades a aquesta sol·licitud i la resta de la documentació presentada són veraces, i la persona interessada es compromet a provar-les documentalment quan li ho demanin.

Segon. La persona interessada sap que la falta de veracitat de la informació o el falsejament de la documentació requerida per a l'avaluació del seu currículum comporta la invalidesa dels mèrits afectats, sens perjudici de la responsabilitat que d'aquella circumstància pot derivar.

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l'activitat de tractament habilitat a l'efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per complir la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament quant a les dades facilitades. Per exercir els drets indicats us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels fitxers.