Sol·licitud d'avaluació del complement retributiu d'estímul i reconeixement de la docència i la formació permanent

Per registrar aquesta sol·licitud heu de completar totes les passes i desar el justificant de presentació amb el número de registre que se us assigni.
  1. Dades de la instància
  2. Signatura de la instància
  3. Validació de les dades inserides
  4. Justificant de l'enregistrament

Pas 1 - Dades de la instància

Dirigit a: Sr. Rector de la Universitat de les Illes Balears

Dades de la persona interessada
Període avaluable
En cas de primera sol·licitud es poden al·legar mèrits de tota la vida professional fins al 31 de desembre de l'any anterior a la sol·licitud. Els mèrits anteriors als darrers sis anys es valoren tan sols amb un 33 per cent de les puntuacions indicades, segons l'apartat 4 del protocol d'avaluació (BOIB núm. 20, de 16 de febrer de 2017). En cas de renovació es poden al·legar mèrits contrets des de l'u de gener de l'any en què es va obtenir l'avaluació positiva anterior fins al 31 de desembre de l'any anterior a la sol·licitud, excepte per a la primera renovació després de l'entrada en vigor del Decret 7/2017, de 10 de febrer (BOIB núm. 18, d'11 de febrer). Vegeu el punt quart de la convocatòria.

S'ha d'adjuntar a la sol·licitud: L'annex d'autoavaluació dels mèrits contrets en el període avaluable que permeten acreditar els deu punts necessaris per obtenir l'avaluació positiva del complement. Els documents acreditatius de les aportacions seleccionades escanejats. Tots els requisits generals i específics esmentats a la convocatòria s'han de complir el 31 de desembre de l'any anterior a la sol·licitud (ho certificarà la Secretaria General de la UIB). Amb la signatura de la sol·licitud, em faig responsable de la veracitat de les dades aportades i dels mèrits al·legats i em compromet a presentar els documents originals justificatius si m'ho requereix la Comissió d'Avaluació.

Documentació adjunta

Si la mida dels fitxers és massa gran comprimiu-los. Teniu instruccions de com fer-ho a la pàgina del CTI.

Podeu adjuntar com a màxim 5 fitxers a la instància i cada fitxer pot tenir un màxim de 25 MB de mida.

El fitxer que s'intenta adjuntar és massa gran.
El nom de l'arxiu adjunt no pot incloure cap d'aquests caràcters + # ' % > * & : ; ¿ ? / | ! < ¡ \ "

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l'activitat de tractament habilitat a l'efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per complir la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament quant a les dades facilitades. Per exercir els drets indicats us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels fitxers.