Perfil de contractant

1. Funció

El Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica té la funció de tramitar els expedients de contractació administrativa d’obres, de subministraments i de serveis de la Universitat de les Illes Balears.

2. Contractació

2.1. Contractes administratius d’obres, de subministraments i de serveis

2.2. Històric

3. Enllaços

      Plataforma de Contractació del Sector Públic

4. Models i altres documents

4.1. Model d’Aval

4.2. Model de certificat d’assegurança de caució

4.3. Declaració responsable per contractar amb la Universitat

4.4. Document Europeu Únic de Contractació (DEUC)

5. Legislació

5.1. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014. Entrada en vigor: 9 de març de 2018.

5.2. Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic

5.3. Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre (BOE del 26)

5.4. Directives Comunitàries