Perfil de contractant


Funció

El Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica té la funció de tramitar els expedients de contractació administrativa d’obres, de subministraments i de serveis de la Universitat de les Illes Balears.

Legislació