Perfil de contractant

El Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica té la funció de tramitar els expedients de contractació administrativa d’obres, de subministraments i de serveis de la Universitat de les Illes Balears.

Contractes administratius d’obres, de subministraments i de serveis

El perfil de contractant, previst a l’article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s’allotja a la Plataforma de contractació del sector públic.

Des de l’1 de gener de 2016 la Universitat de les Illes Balears publica les seves licitacions a la Plataforma de contractació del sector públic i, simultàniament, al seu Perfil del contractant.

A partir del dia 1 de gener de 2018 el Perfil del contractant està allotjat únicament a la Plataforma de contractació del sector públic.

Per consultar el perfil del contractant de la Universitat de les Illes Balears, podeu accedir a:

PLACSP

 Històric. Contractes anteriors al 2018

Models i altres documents

  1. Model d’Aval
  2. Model de certificat d’assegurança de caució
  3. Declaració responsable per contractar amb la Universitat
  4. Document Europeu Únic de Contractació (DEUC)

Legislació

  1. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014. Entrada en vigor: 9 de març de 2018.
  2. Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic
  3. Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre (BOE del 26)
  4. Directives Comunitàries