logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 355 - Any  XXVII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 18 de novembre de 2011
Consell de Govern

9989. ACORD NORMATIU del dia 18 d’octubre de 2011 pel qual s'aprova la modificació de plantilla dels departaments de la UIB.

A proposta del Consell de Direcció i amb l'informe previ dels departaments afectats, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d'avui, en virtut de les competències que li corresponen segons els articles 24.2.8 i 93 dels Estatuts de la Universitat, aprova la proposta de modificació de plantilla dels departaments de la UIB que es detalla a l'annex únic.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

MODIFICACIÓ DE PLANTILLA (C. G. 18-X-2011)
06 ECONOMIA DE L’EMPRESA
Codi Places Àrea de coneixement Operació Cost
603123 Visitant (P. contr. dr.) Economia Financera i Comptabilitat Desdotació quan es cobreixi EE1 -42.845,10
EE1 P. contr. dr. Economia Financera i Comptabilitat Dotació + CONCURS

42.845,10

TOTAL  

0,00

20 PEDAGOGIA I DIDÀCTIQUES ESPECíFIQUES
Codi Places Àrea de coneixement Operació Cost
201209 As. 3 Didàctica de l’Expressió Plàstica Desdotació

-5.220,95

201208 As. 3 Didàctica de l’Expressió Plàstica Modificació de dedicació: 3 h > 6 h

5.220,95

TOTAL  

0,00

 Palma, 18 d’octubre de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas